Novice

Poročilo o delu društva za 2014

POROČILO O DELU ADS 2014 1. Arhivi (izdaja dveh številk, prva junija- nova zunanja podoba revije ob 60. letnici, druga številka decembra) 2. Viri št. 37: Aida Škoro Babič, Matevž Košir, Jurij Perovšek: Spomini Josipa Breznika 1884-1941 3. Občni zbor, 27.3.2014 4. Potrjena nova pravila ADS, maj 2014 5. Mednarodno sodelovanje: – 22. in 23. […]

Poročilo o delu društva za 2013

ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE – POROČILO ZA LETO 2013/14 1. Kulturni bazar, Cankarjev dom Ljubljana, 12. marec 2013 2. Občni zbor, 20. marec 2013 3. Arhivi (izdaja dveh številk, prva številka julija, druga številka decembra) 4. Viri (izdaja ene številke, št. 36– dr. Jure Volčjak: Ordinacijska protokola ljubljanske (nad)škofije 1711-1824, 1. del 1711–1756) 5. Mednarodni arhivski […]

Poročilo o delu društva za 2012

ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE POROČILO ZA LETO 2012 1. Kulturni bazar, Cankarjev dom Ljubljana, 13. marec 2012 2. Občni zbor, 21. marec 2012 3. Arhivi (izdaja dveh številk, prva številka julija, druga številka decembra) 4. Viri (izdaja dveh številki – Volčjak: Ordinacijska protokola Goriške nadškofije 1750-1824, 2. del in Zadravec: Zastave in prodaje deželnoknežjih posesti in […]

Poročilo o delu društva za 2011

Poročilo o delu ADS 2011   Arhivi (izdaja dveh številk, prva junija, druga številka novembra)   Viri št. 32: Ljuba Dornik Šubelj: Prijatelj ali sovražnik? Dokumenti o stikih med Edom Brajnikom in Danom Shaikejem 1944-80   Viri  št. 33: Flavio Bonin: Piranske solne pogodbe (1375-1782)   Občni zbor, 23. marec 2011   zborovanje ADS, 10. […]

Mednarodna konferenca in okrogla miza v Marija Bistrici

12. maj 2015 Arhivsko društvo Slovenije je sodelovalo na Mednarodni konferenci in okrogli mizi v Marija Bistrici, ki jo je letošnje leto organiziralo Hrvaško arhivsko društvo. Tema konference je bila “Intelektualna lastnina v arhivih” in zaradi aktualnosti teme bomo o njej spregovorili še v Sloveniji, v jesenskem času.

Poročilo o delu društva za 2010

Ad 2) POROČILO O DELU ADS ZA LETO 2010       ADS je v letu 2010 v celoti realiziralo zastavljeni program in ga na nekaterih področjih celo preseglo. Vse pogodbene obveznosti do sofinancerjev so bile izpolnjene. Finančna sredstva smo v pretežnem delu porabili za izvajanje rednega dolgoročnega programa, ki je v javnem interesu na […]

Kontakt

Naslov: Arhivsko društvo Slovenije Zvezdarska 1 1000 Ljubljana Slovenija Anja Props, tajnica društva t + 386 (0)1 241 42 58 e tajnik@arhivsko-drustvo.si Aleš Jambrek, predsednik društva t + 386 (0)2 787 97 36 e predsednik@arhivsko-drustvo.si mag. Marija Čipić Rehar, odgovorna urednica publikacije Arhivi t + 386 (0)1 306 13 29 e arhivi@arhivsko-drustvo.si dr. Dejan Zadravec, […]

Sklepi 25. arhivskega zborovanja na Ptuju, 10-11.oktober 2011

Delo na zborovanju je potekalo v več sekcijah, kjer so se prisotni pogovarjali o svojih izkušnjah na področju pedagoške dejavnosti v arhivih, dela z uporabniki v čitalnici in ustvarjalci arhivskega gradiva. Razprava je tekla tudi o strokovni terminologiji, o izdelavi arhivskega vodnika, delu inšpektorja za arhive in adaptaciji arhivskih zgradb. Govora pa je bilo tudi […]

Arhivsko društvo Slovenije v letu 2004 – v znamenju jubileja in dela

Arhivsko društvo Slovenije (ADS) je bilo ustanovljeno 27. aprila 1954, da bi pospeševalo razvoj arhivske stroke in arhivske službe ter spodbujalo uporabo arhivskega gradiva za potrebe zgodovinopisja in drugih znanosti. Ima 225 članov (od teh 10 častnih), ki po večini prihajajo iz slovenskih arhivov, knjižnic, muzejev in sorodnih institucij, člani društva pa so tudi delavci, […]

Poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije od marca do oktobra 2002

20. marca 2002 je v prostorih Arhiva Republike Slovenije v Ljubljani potekal volilni občni zbor, na katerem so bili izvoljeni novi organi društva. Predsedniško mesto je prevzela Aleksandra Pavšič Milost (PANG), tajniške posle Andrej Nared (ARS), v izvršni odbor pa so bili izvoljeni še Emica Ogrizek (PAM), Kristina Šamperl Purg (ZAP; po njeni smrti jo […]

PRAVILA ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

Na podlagi prvega odst. 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) je zbor članov Arhivskega društva Slovenije na svojem rednem zasedanju dne 14. marca 2019 sprejel sledeča: PRAVILA ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Arhivsko društvo Slovenije (v nadaljevanju besedila: društvo) je […]

Sklepi 24. arhivskega zborovanja v Dolenjskih Toplicah, 14-16.oktober 2009

SKLEPI 24. ARHIVSKEGA ZBOROVANJA Dolenjske Toplice, 14. do 16. oktober 2009   Ustanovljena bo medarhivska strokovna skupina za pripravo vseživljenjskega izobraževanja zaposlenih v arhivih.   Imamo pravilnik o dodelitvi kreditnih točk za izobraževanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom, vendar kot je pokazala praksa in tukajšnja diskusija ima nekatere pomanjkljivosti. Iz referatov je razvidno, da […]

Archeion, archīum, arhiv

Če v SSKJ vtipkamo iskalno geslo arhiv, dobimo naslednje zadetke: arhív -a m (ȋ) zbirka listin in dokumentov, ki imajo vrednost kot zgodovinsko gradivo: ob bombardiranju je bil ves arhiv uničen; hraniti v arhivu; pregledati in urediti arhiv; državni, pokrajinski arhiv; nadškofijski, šolski, zasebni arhiv / elektronski arhiv; filmski arhiv zvitki filmskih trakov / obširni […]

Povezovanje

Začetki združevanja arhivskih delavcev izhajajo iz sekcije, ki je delovala v okviru Zgodovinskega društva za Slovenijo. Po ustanovitvi arhivskega društva so njegovi člani nadaljevali sodelovanje s sorodnimi in drugimi organizacijami za izpolnitev poslanstva društva v obliki uradnih stikov, posvetovanj, posvetov in okroglih miz. Društvo je sodelovalo z državnimi in lokalnimi organi ter domačimi in tujimi […]

Članstvo

Društvo združuje arhivske delavce in druge občane, ki se zanimajo za arhivsko dejavnost, razvoj arhivistike in varstvo arhivskega gradiva. Društvo združuje redne in častne člane. Redni član društva lahko postane vsak polnoleten državljan Republike Slovenije ali polnoletni tuj državljan. Redni član se včlani v društvo tako, da poda pristopno izjavo in plača letno članarino ob […]

Društvo

NAMEN DRUŠTVA Arhivsko društvo Slovenije stremi k razvoju in popularizaciji arhivske stroke in kulturne dediščine ter uveljavljanju arhivske poklicne etike. Društvo pospešuje in spodbuja razvoj arhivistike in drugih dejavnosti s področja varstva in proučevanja arhivskega gradiva, posebej s strokovno znanstvenim-raziskovanjem, z izmenjavo izkušenj ter strokovnim izpopolnjevanjem v širšem smislu, pri čemer združuje arhivske delavce, druge […]

NAGRADE in PRIZNANJA

AŠKERČEVE NAGRADE IN AŠKERČEVA PRIZNANJA Društvo podeljuje Aškerčevo nagrado za izjemne dosežke na področju varovanja in ohranjanja arhivske kulturne dediščine, za izvirne rešitve na tem področju oziroma za življenjsko delo na področju arhivske dejavnosti. Aškerčevo priznanje podeljuje društvo za odmevne prispevke k razvoju arhivistike, za popularizacijo arhivske dejavnosti in objave arhivskega gradiva v tekočem obdobju. […]

PUBLIKACIJE

Pomemben del delovanja društva je izdajanje publikacij. Leta 1962 je društvo objavilo zbornik svojega prvega zborovanja, 1965 pa je izdalo Vodnik po arhivih Slovenije. Nadalje društvo izdaja publikacije, katerih namen je približati arhivsko dejavnost javnosti (Arhivi. Od pisarne do zakladnice zgodovine, 1970, Slovenski arhivi se predstavijo, 2010 in 2013), serijo učbenikov (Arhivska tehnika, 1972, Arhivistika, […]

IZOBRAŽEVANJE in NAPREDEK

Arhivski strokovni uslužbenci imajo pravico in dolžnost strokovnega izpopolnjevanja, zato jim društvo omogoča: – stalno spremljanje razvoja arhivske znanosti, – srečanja članov društva zaradi reševanja odprtih strokovnih vprašanj, – občasno praktično izpopolnjevanje in – strokovne ekskurzije. Te dejavnosti pa niso omejene samo na zaposlene v arhivih, temveč so namenjene še drugim občanom, pravnim osebam in […]

RAZVOJ in DOSEŽKI DRUŠTVA

1948 V okviru Zgodovinskega društva za Slovenijo je ustanovljena Arhivska sekcija. Tako društvo kot sekcija sta veliko pozornosti posvečala ureditvi arhivske službe v Sloveniji in restituciji arhivskega gradiva. 1950 Na podlagi jugoslovanskega Splošnega zakona o arhivih je ustanovljen Arhivski svet Ljudske republike Slovenije, posvetovalno strokovno telo Ministrstva za znanost in kulturo LRS. 1953 Ustanovljena je […]

Sklepi 23. arhivskega zborovanja na Ptuju, 12.oktober 2007

SKLEPI 23. ZBOROVANJA ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE   V Komisiji za sklepe so bili mag. Metka Bukošek, Nataša Budna Kodrič, mag. Bojan Cvelfar, Mirjana Kontestabile Rovis, Judita Šega in dr. Jedert Vodopivec. Sklepi so bili sprejeti 12. 10. 2007.   sklep: Ugotovljeno je bilo, da je metodologija za oceno pogojev materialnega varstva uporabna in da se […]

Sklepi 22. zborovanja ADS, Murska Sobota, 12. – 14. oktober 2005

Komisija za sklepe se zahvaljuje avtorjem prispevkov za celovito predstavitev stanja, problemov in vprašanj v zvezi z zasebnim arhivskim gradivom. Komisija predlaga, da se sprejmejo naslednji sklepi: ADS bo posredoval zbornik 22. zborovanja vsem parlamentarnim strankam. Za večjo učinkovitost varovanja zasebnega arhivskega gradiva ADS predlaga, da se po legalnih poteh dopolni področna zakonodaja (zakon o […]

Scroll to top