Društvo

NAMEN DRUŠTVA
Arhivsko društvo Slovenije stremi k razvoju in popularizaciji arhivske stroke in kulturne dediščine ter uveljavljanju arhivske poklicne etike.

Društvo pospešuje in spodbuja razvoj arhivistike in drugih dejavnosti s področja varstva in proučevanja arhivskega gradiva, posebej s strokovno znanstvenim-raziskovanjem, z izmenjavo izkušenj ter strokovnim izpopolnjevanjem v širšem smislu, pri čemer združuje arhivske delavce, druge občane, pravne osebe in društva, ki se zanimajo za arhivsko dejavnost, razvoj arhivistike in varstvo arhivskega gradiva.

Za posebne dosežke na področju arhivistike in popularizacije arhivske dejavnosti podeljuje društvo bienalno Aškerčevo nagrado in Aškerčeva priznanja.

Namen, dejavnost in organizacijo društva podrobneje opredeljujejo Pravila Arhivskega društva Slovenije.

VIZITKA
Naziv Arhivsko društvo Slovenije
Sedež Zvezdarska 1,
SI-1000 Ljubljana
Davčna številka 31078745
Matična številka 5060133000
IBAN SI56 0208 3001 9446 150
Šifra dejavnosti S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj
t +386 (0)1 24 14 258
w www.arhivsko-drustvo.si
e tajnik@arhivsko-drustvo.si
e predsednik@arhivsko-drustvo.si
Odgovorna oseba Mojca Horvat, predsednica

Organizacija

ZBOR ČLANOV
Zbor članov je najvišji organ društva, ki odloča o najpomembnejših vprašanjih delovanja društva. Sestavljajo ga vsi člani društva.

Zapisniki zbora članov

IZVRŠNI ODBOR
Izvršni odbor društva je izvršilni organ zbora članov, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zboroma članov po programu in v skladu s smernicami oziroma sklepi, ki jih je sprejel zbor članov. Za svoje delo je odgovoren zboru članov.

Izvršni odbor:
Mojca Horvat, predsednica
Anja Prša, podpredsednica
Anja Props, tajnica
Nina Hvalec
Jernej Komac, odgovorni urednik publikacije Arhivi
Nataša Majerič Kekec
Luka Mlekuž
mag. Blaž Otrin
dr. Miha Preinfalk
Anja Snoj
dr. Dejan Zadravec, odgovorni urednik zbirke Viri
Tanja Žohar

Predsednik, podpredsednik in tajnik društva sestavljajo predsedstvo izvršnega odbora.

NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor nadzoruje in spremlja delo društva in njegovih organov, finančno materialno poslovanje, razpolaganje s premoženjem in izvrševanje določb ter pravil, programov in načrtov ter sklepov organov društva. Za svoje delo je odgovoren zboru članov.

Nadzorni odbor:
Matej Muženič
Aleš Jambrek
Judita Šega

ČASTNO RAZSODIŠČE
Častno razsodišče obravnava kršitve teh pravil in drugih aktov društva, ki jih storijo člani društva ter izreka disciplinske ukrepe. Za svoje delo je odgovoren zboru članov.

Častno razsodišče:
mag. Hana Habjan
Vesna Kočevar
dr. Zdenka Semlič Rajh

Častno razsodišče obravnava disciplinske kršitve na podlagi Pravilnika o disciplinskem postopku Arhivskega društva Slovenije.

Društvo
Scroll to top