Sklepi 25. arhivskega zborovanja na Ptuju, 10-11.oktober 2011

Delo na zborovanju je potekalo v več sekcijah, kjer so se prisotni pogovarjali o svojih izkušnjah na področju pedagoške dejavnosti v arhivih, dela z uporabniki v čitalnici in ustvarjalci arhivskega gradiva. Razprava je tekla tudi o strokovni terminologiji, o izdelavi arhivskega vodnika, delu inšpektorja za arhive in adaptaciji arhivskih zgradb. Govora pa je bilo tudi o izkušnjah v zvezi s poskusom reorganizacije arhivske službe ter o gradivu varnostnih služb pri nas in v tujini ter o arhivu Stasija.

 

Na predlog komisije za sklepe, ki so jo sestavljali Katja Zupanič, Bojan Cvelfar in Nada Čibej, so bili sprejeti naslednji sklepi:

 

1.   Udeleženci zborovanja podpirajo nadaljnji razvoj pedagoške dejavnosti v arhivih in predlagajo svetu direktorjev ustanovitev medarhivske strokovne skupine za arhivsko pedagoško dejavnost.

 

SEKCIJA 1

2.   Usklajena strokovna terminologija je osnova vsakega strokovnega in znanstvenega dela. V sodelovanju med ADS in svetom direktorjev se ustanovi delovna skupina za pripravo zasnove terminološkega slovarja in besedilnega korpusa slovenske arhivistike.

3.   Svetu direktorjev se predlaga ustanovitev delovne skupine za pripravo skupne metodologije za izdelavo vodnikov po arhivskih fondih in zbirkah (to je seznam elementov in pravila vnosa podatkov ter enotno klasifikacijo fondov in zbirk, oz. ustvarjalcev).

 

SEKCIJA 2

4. Pri prevzemanju gradbenih načrtov je poleg Projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) nujno prevzemati tudi Projekte izvedenih del (PID). To gradivo naj se prevzema tako od upravnega organa, kot  tudi od investitorja.

 

5. Medarhivska skupina za zdravstvo in socialne zadeve naj pripravi poziv ustvarjalcem gradiva na področju zdravstva, za oblikovanje seznama vrst gradiva zdravstvene dokumentacije.

 

6. Potrebno je natančneje definirati dokumentarno gradivo z rokom hrambe TRAJNO.

 

SEKCIJA 3

7.   Ob vseh investicijah v arhivsko infrastrukturo se že na samem začetku vključi inšpektor za arhive.

 

8.   Inšpektor za arhive se poveže z medarhivskimi delovnimi skupinami in skuša vplivati na to, da bi investicije, ki jih izvajajo posamezna ministrstva (npr. ministrstvo za pravosodje, ki je odgovorno za investicije v sodišča), upoštevala veljavne standarde materialnega varstva.

Ptuj, 11.oktober 2011

Sklepi 25. arhivskega zborovanja na Ptuju, 10-11.oktober 2011
Scroll to top