Sklepi 22. zborovanja ADS, Murska Sobota, 12. – 14. oktober 2005

Komisija za sklepe se zahvaljuje avtorjem prispevkov za celovito predstavitev stanja, problemov in vprašanj v zvezi z zasebnim arhivskim gradivom.

Komisija predlaga, da se sprejmejo naslednji sklepi:

  1. ADS bo posredoval zbornik 22. zborovanja vsem parlamentarnim strankam.
  2. Za večjo učinkovitost varovanja zasebnega arhivskega gradiva ADS predlaga, da se po legalnih poteh dopolni področna zakonodaja (zakon o gospodarskih družbah, zakon o političnih strankah, zakon o društvih) z določili o varovanju arhivskega gradiva in s seznamom kategorij gradiva, ki ima praviloma vedno lastnosti arhivskega gradiva.
  3. ADS podpira pobudo direktorjev regionalnih arhivov, da predlagatelj novega arhivskega zakona omogoči javno razpravo strokovni in drugi zainteresirani javnosti. Potrebo po tem narekuje tudi vrsta konkretnih pripomb, ki so bile podane na tem zborovanju.
  4. Kot vzpodbudo drugim ustvarjalcem zasebnega arhivskega gradiva ADS predlaga, da se njegovo gradivo razglasi za zasebno arhivsko gradivo.
  5. ADS predlaga, da se arhivistom, zaposlenim v zasebnem arhivu, prizna delo in omogoči napredovanje, če se zaposlijo v javnem arhivu.
  6. Zaradi korenitih družbenih sprememb, katerih bistvo je privatizacija in lastninjenje, ADS predlaga, da se v novi arhivski zakonodaji določi: dokler ima država ali lokalna samoupravna skupnost kontrolni delež v gospodarskih družbah, je arhivsko gradivo teh subjektov javno arhivsko gradivo.
  7. Glede določila 35. člena ZAGA ADS poziva državo, da dejansko nameni sredstva lastnikom razglašenega arhivskega gradiva, da le-ti lahko izvajajo zakonske obveznosti.

Murska Sobota, 14. oktober 2005 člani komisije:

Aleksandra Pavšič Milost
Mira Hodnik
Žarko Bizjak

Sklepi 22. zborovanja ADS, Murska Sobota, 12. – 14. oktober 2005
Scroll to top