Poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije v mandatnem obdobju april 2004 – marec 2006

Dveletni mandat predsednice ADS sem prevzela 15. aprila 2004 na rednem volilnem občnem zboru. Že takrat sem se zavedala, da bo naloga težka, saj je društvo pred menoj uspešno vodila Aleksandra Pavšič Milost.
V Izvršni odbor ADS so bili izvoljeni: Bojana Aristovnik (ZAC), Nada Čibej (PAK), Suzana Felicijan Bratož (ARS), Boris Golec (FF), Emica Ogrizek (PAM), Aleksandra Pavšič Milost (PANG), Nežka Rašl (ZAP), Igor Filipič (ŠAM), Andrej Hozjan (PedFM), Lidija Gregorec (Univerzitetni arhiv MB). Andrej Nared iz ARS pa je tajnik društva.

1. Kot se še vsi spomnite, je bilo leto 2004 jubilejno leto, petdesetletnica delovanja ADS. Že na volilnem občnem zboru so bile podeljene listine o imenovanju petih novih častnih članov ADS. To so prof. dr. JOŽE MLINARIČ, MARIJA OBLAK ČARNI, PETER RIBNIKAR, MAG. MILICA TREBŠE ŠTOLFA in prof. dr. JOŽE ŽONTAR. Listine je podelila še Sandra Pavšič Milost.

2. V letu 2004 je izšla 19. številka VIROV, tretji del Virov o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije z naslovom: OSAMOSVOJITEV IN MEDNARODNO PRIZNANJE, ki jo je pripravil prof dr. BOŽO REPE. Zaradi tematike je bila naklada višja (600 izvodov).

3. 14. septembra 2004 smo imeli v ARS osrednjo proslavo ob 50-letnici delovanja društva. Istočasno je izšla prva številka ARHIVOV, ki smo jo skoraj v celoti posvetili jubileju. Uredništvu je uspelo privabiti k sodelovanju ugledne člane društva, ki so na različne načine močneje zaznamovali društveno zgodovino. Na osrednji slovesnosti nas je v pozdravnem govoru nagovorila takratna ministrica za kulturo Andreja Rihter. Ob tej priliki smo podelili priznanja zaslužnim članom – posameznikom in vsem slovenskim arhivom, s katerimi ADS že vrsto let dobro sodeluje. Zaslužnih posameznikov je bilo 14, ki so se izkazali pri opravljanju uredniških, tajniških in predsedniških del.
Druga številka ARHIVOV je potem izšla v začetku leta 2005.

4. Praznovanje 50-letnice smo zaključili s podelitvijo Aškerčevih nagrad in priznanj. Prireditev smo imeli 20. oktobra 2004 v veliki sejni dvorani ljubljanskega Magistrata. Aškerčevo nagrado je prejel mag. Vladimir Žumer za izjemne dosežke v arhivistiki, Aškerčevo priznanje pa smo podelili dr. Milku Mikoli za objavo in popularizacijo arhivskega gradiva. Mag. Vladimir Žumer je del svoje denarne nagrade podaril ADS za društveno dejavnost, konkretno za izvedbo arhivskega zborovanja v Murski Soboti (2005).

5. Kot vedno smo se tudi leta 2004 udeležili mednarodnih zborovanj in posvetovanj. Sama sem se udeležila mednarodnega kongresa arhivistov na Dunaju (23.–29. 8. 2004), Aleksandra Pavšič Milost je bila v Tuzli na zborovanju bosanskih arhivistov (oktober 2004), Emica Ogrizek pa je bila v Topuskem na 40. posvetovanju hrvaških arhivistov (oktober).

6. V letu 2004 je ADS organiziralo strokovno ekskurzijo po Provansi in Azurni obali. Izlet je bil po pripovedovanju udeležencev čudovit in organizacijsko dobro izpeljan.

 

LETO 2005

Občni zbor smo imeli 23. marca 2005. Kadrovskih sprememb ni bilo.
Leto je potekalo v pripravah na naše zborovanje, ki smo ga imeli oktobra v Murski Soboti.
Že leta 2004 je na IO prispel predlog Marjana Zupančiča, da bi na našem posvetovanju obravnavali arhivsko gradivo privatne provenience. 16. februarja 2005 je IO sprejel predlog. Na razpisano temo se je prijavilo 23 referentov, kar je bilo zadovoljivo. Referenti so nam osvetlili aktualno dogajanje pri varovanju arhivskega gradiva gospodarskih subjektov, političnih strank, društev, rimskokatoliške cerkve, fizičnih oseb in drugih ustvarjalcev zasebnega arhivskega gradiva. Na zborovanju smo sprejeli kar nekaj sklepov in upam, da jih bomo lahko uresničili. Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih je bil že sprejet, tako, da tukaj verjetno ne moremo več vplivati. Kako bo zdaj z izvajanjem sklepov, ne vemo. Drugače pa menimo, da je zborovanje v celoti uspelo.

IZDAJATELJSKA DEJAVNOST
Arhivi: V letu 2005 smo načrtovali dve številki revije Arhivi. Prva številka je izšla septembra in je bila predstavljena 21. septembra. Po obsegu je bila skromnejša, konec leta pa je izšla še druga številka. Druga številka je bila posvečena osemdesetletnici Petra Ribnikarja, predstavitev smo imeli 18. januarja 2006. Za lansko leto je sredstva za izdajo prispevalo Ministrstvo za kulturo (2.000.000) in še vedno nam je uspelo pridobiti sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (1.192.000 SIT).

VIRI: Junija lansko leto je izšla in bila septembra predstavljena 20. številka VIROV: Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije, IV del: Slovenci v zamejstvu in po svetu ter mednarodno priznanje Slovenije. Avtorji so: Matjaž Klemenčič, Samo Kristen, Katalin Munda Hirnök, Milica Trebše Štolfa in Janez Stergar.
Ministrstvo za kuluro je prispevalo 1.600.000 SIT in Urad Vlade RS za Slovence po svetu je kot sofinancer prispeval 100.000 SIT.

MEDNARODNO SODELOVANJE:
Predstavniki društva smo se udeležili arhivskih zborovanj na Madžarskem (Eger, 21.-24. avgusta, Polona Mlakar), v Nemčiji (Stuttgart, 27.-30. septembra, Mira Hodnik), v Bosni in Hercegovini (Tuzla, 29.-30. septembra, Bojan Himmelreich), v Avstriji (Innsbruck, 19.-23. septembra, Andrej Hozjan, in na Hrvaškem (Dubrovnik, 26.-28. oktobra, Andrej Nared). Vsi, ki smo se udeležili tujih posvetovanj, smo napisali poročila in so objavljena v Arhivih.

SEJE IO
Izvršni odbor ADS se je v tej sestavi sestal na 9. rednih sejah, eni izredni seji, imel pa je tudi 1 korespondenčno sejo. Zapisniki sej IO so bili vedno objavljeni na spletnih straneh ADS.

IZLET:
Kot vsako leto smo poskušali organizirati strokovno ekskurzijo pod naslovom MOJ FANTIČ JE NA TIROLSKO VANDRAL, a je bila zaradi premajhnega števila prijavljenih odpovedana.

Na koncu bi se rada zahvalila vsem, ste na kakršen koli način pomagali društvu, da je lahko nemoteno delovalo in tudi uresničilo planirane dejavnosti. Če začnem s financami: na prvem mestu bi omenila Ministrstvo za kulturo, ki društvo zgledno finančno podpira. Posebej se moram zahvaliti sekretarki mag. Nini Zupančič Pušavec za veliko mero posluha pri obravnavi društvenih programskih in finančnih predlogov. Zahvala gre potem še Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS za finančno pomoč pri izdaji ARHIVOV in Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu za prispevek pri izdaji zadnjih Virov. Donacijo mag. Vladimirja Žumra sem že omenila.

Zahvaljujemo se vsem direktorjem slovenskih arhivov, ki podpirajo delovanje ADS, še posebej pa se zahvaljujem Pokrajinskemu arhivu Maribor za odlično soorganizacijo zborovanja ADS v Murski Soboti Na koncu pa se seveda zahvaljujem mojima direktorjema, mag. Branetu Kozini in Nataši Budna Kodrič, ker sta mi omogočila aktivno sodelovati v društvu.
Zahvaljujemo se vsem članom IO ADS, članom uredniških odborov Arhivov in Virov, Komisiji za podeljevanje Aškerčevih nagrad in priznanj ter članom ostalih društvenih organov. Hvala računovodkinji Miheli Knez in Žigu Železniku, ki servisira društveno spletno stran. Prisrčna zahvala za neutrudno delo gre uredniku zbirke Viri prof. dr. Francetu Dolinarju, ki svoje delo tudi po upokojitvi več kot uspešno opravlja. Izpostaviti moramo še dr. Matevža Koširja, ki bo po polnem desetletju vodenja uredniškega odbora revije Arhivi danes odložil breme na ramena Jureta Volčjaka. Jure je kot Koširjev pomočnik urejal že zadnji dve številki, zato bo nalogi nedvomno kos. Matevžu namenimo glasen aplavz in mu zaželimo vse dobro v ne več tako novi vlogi. Najzaslužnejši član pa je trenutno gotovo tajnik društva Andrej Nared, ki je skrbel, da je delo poteklo po programu in predpisih.

Mira Hodnik
predsednica ADS

Poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije v mandatnem obdobju april 2004 – marec 2006
Scroll to top