NAGRADE in PRIZNANJA

AŠKERČEVE NAGRADE IN AŠKERČEVA PRIZNANJA

Društvo podeljuje Aškerčevo nagrado za izjemne dosežke na področju varovanja in ohranjanja arhivske kulturne dediščine, za izvirne rešitve na tem področju oziroma za življenjsko delo na področju arhivske dejavnosti.

Aškerčevo priznanje podeljuje društvo za odmevne prispevke k razvoju arhivistike, za popularizacijo arhivske dejavnosti in objave arhivskega gradiva v tekočem obdobju.

Aškerčeva nagrada je zamišljena kot nagrada za izjemne prispevke k razvoju arhivske stroke v daljšem časovnem razdobju, priznanje pa za dosežke v tekočem dveletnem obdobju. Arhivsko društvo Slovenije nagrado in priznanje podeljuje od leta 2002 ob dnevu slovenskih arhivov, 20. oktobra, oziroma v tednu okoli navedenega datuma.

Arhivski delavci so svoje stanovske nagrade in priznanja poimenovali po Antonu Aškercu, ki je slovenski javnosti bolj poznan kot pesnik, a ima posebno mesto tudi v zgodovini slovenske arhivistike. Opravljal je naloge prvega ljubljanskega mestnega arhivarja in že pred 120 leti pri svojem delu upošteval nekatera še danes temeljna arhivska načela, zaradi česar ga štejemo za utemeljitelja slovenske arhivistike.

Prejemniki Aškerčevih nagrad
2002 prof. dr. Jože Žontar za življenjsko delo za ohranjanje arhivske kulturne dediščine in k razvoju slovenske arhivistike
2004 mag. Vladimir Žumer za izjemne prispevke k razvoju slovenske arhivistike
2006 dr. Ema Umek za življenjsko delo za ohranjanje arhivske kulturne dediščine in razvoja stroke
2008 Institut Studia Slovenica,
ravnatelj Janez Arnež
za izjemne prispevke k zbiranju, varovanju in ohranjanju arhivske dediščine slovenskih izseljencev
2010 dr. France Martin Dolinar za izjemen prispevek k razvoju slovenske arhivistike na področju zbiranja, varovanja in ohranjanja arhivske dediščine, posredovanja le-te javnosti, strokovnega izobraževanja ter večletno zaslužno delo v Arhivskem društvu Slovenije
2012 dr. France Štukl za življenjsko delo pri zbiranju, varovanju in ohranjanju arhivske dediščine, posredovanju te javnosti, pri strokovnem izobraževanju ter za večletno zaslužno delo v Arhivskem društvu Slovenije
2014 Marija Oblak Čarni za izjemen prispevek k razvoju slovenske arhivistike, varovanju in ohranjanju arhivske dediščine in njenemu predstavljanju javnosti ter za dolgoletno zaslužno delo v Arhivskem društvu Slovenije
2016 dr. Peter Pavel Klasinc za življenjsko delo na področju slovenske arhivistike, zlasti posredovanja arhivske dediščine javnosti, organizacije študijskega programa arhivistike in dosežkov na arhivskem področju v mednarodnem merilu
2018 Ivan Nemanič za življenjsko delo in izjemen prispevek k ohranjanju slovenske filmske arhivske dediščine
     
Prejemniki Aškerčevih priznanj
2002 Peter Ribnikar za objavo arhivskih virov: sejnih zapisnikov Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov in Deželnih vlad za Slovenijo (1918–1921)
2004 dr. Milko Mikola za objave in popularizacijo arhivskega gradiva
2006 mag. Aleksander Žižek za objavo celjskih mestnih pravic z naslovom Našim zvestim, ljubim celjskim meščanom : Karel VI. potrdi celjske mestne svoboščine
  mag. Sonja Anžič, Tatjana Šenk
in dr. Damjan Hančič
za razstavo in izdajo dveh publikacij s skupnim naslovom 500 let ljubljanskih županov
2008 Meta Matijevič za obsežno monografijo Novomeške hiše in ljudje, pripravljeno na podlagi bogatih arhivskih virov
  Andreja Klasinc Škofljanec za Vodnik po arhivskem gradivu Studia Slovenica, ki je rezultat več let trajajočega urejanja in popisovanja gradiva slovenskih izseljencev
2010 Gordana Šövegeš Lipovšek za Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu županije Zala v Zalaegerszegu
  dr. Miha Preinfalk in
dr. Matjaž Bizjak
za znanstveno-kritično objavo listin v dveh knjigah z  naslovom Turjaška knjiga listin I, II
2012 mag. Bojan Cvelfar za odmeven prispevek k razvoju slovenske arhivistike na področju uveljavljanja svetovnih arhivističnih smernic v slovensko arhivsko prakso
2014 dr. Jure Volčjak za pomemben prispevek k razvoju slovenske arhivistike na področju objavljanja arhivskega gradiva ter za popularizacijo slovenskih arhivov in arhivske dejavnosti doma in v mednarodnem prostoru
2016 dr. Andrej Nared za vodenje in realizacijo projekta slovenskih arhivov z naslovom Arhivi – zakladnice spomina
2018 mag. Marija Čipić Rehar za pripravo kakovostnih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva in objavo arhivskega gradiva v dveh zvezkih regest listin Nadškofijskega arhiva Ljubljana
  dr. Dejan Zadravec za delo Ptujski meščani do uničujočega požara leta 1684 : biografsko-prosopografski priročnik

KOMISIJA ZA PODELJEVANJE AŠKERČEVIH NAGRAD IN AŠKERČEVIH PRIZNANJ

V okviru društva deluje Komisija za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj za izjemne dosežke v arhivistiki, ki zbira nominacije ter pripravlja izbor in utemeljitve predlogov za podelitev nagrad in priznanj.
Izvršni odbor izmed članov društva predlaga kandidate za člane komisije, ki so zaposleni v arhivskih zavodih. Izvoljeni so na zboru članov. Mandat članov komisije traja štiri leta.

Komisija za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj:
dr. Andrej Nared, predsednik komisije
Elizabeta Eržen Podlipnik
Ivan Fras
Aleksandra Pavšič Milost
Katja Zupanič, namestnica predsednika komisije

Podrobnejše določbe o nagradah in priznanjih ter delo komisije ureja Pravilnik o podeljevanju Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj.

NAGRADE in PRIZNANJA
Scroll to top