NAGRADE in PRIZNANJA

AŠKERČEVE NAGRADE IN AŠKERČEVA PRIZNANJA

Društvo podeljuje Aškerčevo nagrado za izjemne dosežke na področju varovanja in ohranjanja arhivske kulturne dediščine, za izvirne rešitve na tem področju oziroma za življenjsko delo na področju arhivske dejavnosti.

Aškerčevo priznanje podeljuje društvo za odmevne prispevke k razvoju arhivistike, za popularizacijo arhivske dejavnosti in objave arhivskega gradiva v tekočem obdobju.

Aškerčeva nagrada je zamišljena kot nagrada za izjemne prispevke k razvoju arhivske stroke v daljšem časovnem razdobju, priznanje pa za dosežke v tekočem dveletnem obdobju. Arhivsko društvo Slovenije nagrado in priznanje podeljuje od leta 2002 ob dnevu slovenskih arhivov, 20. oktobra, oziroma v tednu okoli navedenega datuma.

Arhivski delavci so svoje stanovske nagrade in priznanja poimenovali po Antonu Aškercu, ki je slovenski javnosti bolj poznan kot pesnik, a ima posebno mesto tudi v zgodovini slovenske arhivistike. Opravljal je naloge prvega ljubljanskega mestnega arhivarja in že pred 120 leti pri svojem delu upošteval nekatera še danes temeljna arhivska načela, zaradi česar ga štejemo za utemeljitelja slovenske arhivistike.

Prejemniki Aškerčevih nagrad

2002prof. dr. Jože Žontarza življenjsko delo za ohranjanje arhivske kulturne dediščine in k razvoju slovenske arhivistike
2004mag. Vladimir Žumerza izjemne prispevke k razvoju slovenske arhivistike
2006dr. Ema Umekza življenjsko delo za ohranjanje arhivske kulturne dediščine in razvoja stroke
2008Institut Studia Slovenica,
ravnatelj Janez Arnež
za izjemne prispevke k zbiranju, varovanju in ohranjanju arhivske dediščine slovenskih izseljencev
2010dr. France Martin Dolinarza izjemen prispevek k razvoju slovenske arhivistike na področju zbiranja, varovanja in ohranjanja arhivske dediščine, posredovanja le-te javnosti, strokovnega izobraževanja ter večletno zaslužno delo v Arhivskem društvu Slovenije
2012dr. France Štuklza življenjsko delo pri zbiranju, varovanju in ohranjanju arhivske dediščine, posredovanju te javnosti, pri strokovnem izobraževanju ter za večletno zaslužno delo v Arhivskem društvu Slovenije
2014Marija Oblak Čarniza izjemen prispevek k razvoju slovenske arhivistike, varovanju in ohranjanju arhivske dediščine in njenemu predstavljanju javnosti ter za dolgoletno zaslužno delo v Arhivskem društvu Slovenije
2016dr. Peter Pavel Klasincza življenjsko delo na področju slovenske arhivistike, zlasti posredovanja arhivske dediščine javnosti, organizacije študijskega programa arhivistike in dosežkov na arhivskem področju v mednarodnem merilu
2018Ivan Nemaničza življenjsko delo in izjemen prispevek k ohranjanju slovenske filmske arhivske dediščine
2020Marija Hernja Mastenza življenjsko delo na področju varovanja in ohranjanja slovenske arhivske dediščine ter posredovanja le-te javnosti
2022mag. Vladimir Kološaza izjemen prispevek k razvoju slovenske arhivistike, na področju varovanja in ohranjanja slovenske arhivske dediščine in posredovanja le-te javnosti ter za dolgoletno zaslužno delo v Arhivskem društvu Slovenije

Prejemniki Aškerčevih priznanj

2002Peter Ribnikarza objavo arhivskih virov: sejnih zapisnikov Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov in Deželnih vlad za Slovenijo (1918–1921)
2004dr. Milko Mikolaza objave in popularizacijo arhivskega gradiva
2006mag. Aleksander Žižekza objavo celjskih mestnih pravic z naslovom Našim zvestim, ljubim celjskim meščanom : Karel VI. potrdi celjske mestne svoboščine
mag. Sonja Anžič

Tatjana Šenk

dr. Damjan Hančič
za razstavo in izdajo dveh publikacij s skupnim naslovom 500 let ljubljanskih županov
2008Meta Matijevičza obsežno monografijo Novomeške hiše in ljudje, pripravljeno na podlagi bogatih arhivskih virov
Andreja Klasinc Škofljanecza Vodnik po arhivskem gradivu Studia Slovenica, ki je rezultat več let trajajočega urejanja in popisovanja gradiva slovenskih izseljencev
2010Gordana Šövegeš Lipovšekza Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu županije Zala v Zalaegerszegu
dr. Miha Preinfalk

dr. Matjaž Bizjak
za znanstveno-kritično objavo listin v dveh knjigah z  naslovom Turjaška knjiga listin I, II
2012mag. Bojan Cvelfarza odmeven prispevek k razvoju slovenske arhivistike na področju uveljavljanja svetovnih arhivističnih smernic v slovensko arhivsko prakso
2014dr. Jure Volčjakza pomemben prispevek k razvoju slovenske arhivistike na področju objavljanja arhivskega gradiva ter za popularizacijo slovenskih arhivov in arhivske dejavnosti doma in v mednarodnem prostoru
2016dr. Andrej Naredza vodenje in realizacijo projekta slovenskih arhivov z naslovom Arhivi – zakladnice spomina
2018mag. Marija Čipić Reharza pripravo kakovostnih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva in objavo arhivskega gradiva v dveh zvezkih regest listin Nadškofijskega arhiva Ljubljana
dr. Dejan Zadravecza delo Ptujski meščani do uničujočega požara leta 1684 : biografsko-prosopografski priročnik
2020Vesna Gotovina

mag. Hedvika Zdovc
za pripravo Zbirnega kataloga rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi in s tem za odmeven prispevek k razvoju slovenske arhivistike na področju dela z ustvarjalci arhivskega gradiva ter odbiranja arhivskega gradiva iz dokumentarnega
Nataša Budna Kodričza kritično objavo arhivskih virov v delu Korespondenca Jožefine in Fidelija Terpinc (1825–1858) in s tem za pomemben prispevek k popularizaciji arhivov in arhivskega gradiva
2022mag. Danijela Juričić Čargo

dr. Lilijana Žnidaršič Golec
za 4. in 5. zvezek Vodnika po urbarjih Arhiva Republike Slovenije ter s tem uspešen zaključek projekta izdajanja serije Vodnikov po urbarjih Arhiva Republike Slovenije
 Mojca Horvatza monografijo in razstavo Gospostvo Negova, kot ga slikajo arhivski viri ter s tem pomemben prispevek k popularizaciji arhivov in arhivskega gradiva

KOMISIJA ZA PODELJEVANJE AŠKERČEVIH NAGRAD IN AŠKERČEVIH PRIZNANJ

V okviru društva deluje Komisija za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj za izjemne dosežke v arhivistiki, ki zbira nominacije ter pripravlja izbor in utemeljitve predlogov za podelitev nagrad in priznanj.
Izvršni odbor izmed članov društva predlaga kandidate za člane komisije, ki so zaposleni v arhivskih zavodih. Izvoljeni so na zboru članov. Mandat članov komisije traja štiri leta.

Komisija za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj:
dr. Andrej Nared, predsednik komisjie
dr. Julijana Visočnik, namestnica predsednika
Elizabeta Eržen Podlipnik, zapisnikarica
Mirjana Kontestabile Rovis
dr. Aleksander Žižek

Podrobnejše določbe o nagradah in priznanjih ter delo komisije ureja Pravilnik o podeljevanju Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj.

NAGRADE in PRIZNANJA
Scroll to top