NAGRADE in PRIZNANJA

AŠKERČEVE NAGRADE IN AŠKERČEVA PRIZNANJA

Društvo podeljuje Aškerčevo nagrado za izjemne dosežke na področju varovanja in ohranjanja arhivske kulturne dediščine, za izvirne rešitve na tem področju oziroma za življenjsko delo na področju arhivske dejavnosti.

Aškerčevo priznanje podeljuje društvo za odmevne prispevke k razvoju arhivistike, za popularizacijo arhivske dejavnosti in objave arhivskega gradiva v tekočem obdobju.

Aškerčeva nagrada je zamišljena kot nagrada za izjemne prispevke k razvoju arhivske stroke v daljšem časovnem razdobju, priznanje pa za dosežke v tekočem dveletnem obdobju. Arhivsko društvo Slovenije nagrado in priznanje podeljuje od leta 2002 ob dnevu slovenskih arhivov, 20. oktobra, oziroma v tednu okoli navedenega datuma.

Arhivski delavci so svoje stanovske nagrade in priznanja poimenovali po Antonu Aškercu, ki je slovenski javnosti bolj poznan kot pesnik, a ima posebno mesto tudi v zgodovini slovenske arhivistike. Opravljal je naloge prvega ljubljanskega mestnega arhivarja in že pred 120 leti pri svojem delu upošteval nekatera še danes temeljna arhivska načela, zaradi česar ga štejemo za utemeljitelja slovenske arhivistike.

Prejemniki Aškerčevih nagrad

2002

prof. dr. Jože Žontar

za življenjsko delo za ohranjanje arhivske kulturne dediščine in k razvoju slovenske arhivistike

2004

mag. Vladimir Žumer

za izjemne prispevke k razvoju slovenske arhivistike

2006

dr. Ema Umek

za življenjsko delo za ohranjanje arhivske kulturne dediščine in razvoja stroke

2008

Institut Studia Slovenica,
ravnatelj Janez Arnež

za izjemne prispevke k zbiranju, varovanju in ohranjanju arhivske dediščine slovenskih izseljencev

2010

dr. France Martin Dolinar

za izjemen prispevek k razvoju slovenske arhivistike na področju zbiranja, varovanja in ohranjanja arhivske dediščine, posredovanja le-te javnosti, strokovnega izobraževanja ter večletno zaslužno delo v Arhivskem društvu Slovenije

2012

dr. France Štukl

za življenjsko delo pri zbiranju, varovanju in ohranjanju arhivske dediščine, posredovanju te javnosti, pri strokovnem izobraževanju ter za večletno zaslužno delo v Arhivskem društvu Slovenije

2014

Marija Oblak Čarni

za izjemen prispevek k razvoju slovenske arhivistike, varovanju in ohranjanju arhivske dediščine in njenemu predstavljanju javnosti ter za dolgoletno zaslužno delo v Arhivskem društvu Slovenije

2016

dr. Peter Pavel Klasinc

za življenjsko delo na področju slovenske arhivistike, zlasti posredovanja arhivske dediščine javnosti, organizacije študijskega programa arhivistike in dosežkov na arhivskem področju v mednarodnem merilu

2018

Ivan Nemanič

za življenjsko delo in izjemen prispevek k ohranjanju slovenske filmske arhivske dediščine

2020

Marija Hernja Masten

za življenjsko delo na področju varovanja in ohranjanja slovenske arhivske dediščine ter posredovanja le-te javnosti

     

Prejemniki Aškerčevih priznanj

2002

Peter Ribnikar

za objavo arhivskih virov: sejnih zapisnikov Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov in Deželnih vlad za Slovenijo (1918–1921)

2004

dr. Milko Mikola

za objave in popularizacijo arhivskega gradiva

2006

mag. Aleksander Žižek

za objavo celjskih mestnih pravic z naslovom Našim zvestim, ljubim celjskim meščanom : Karel VI. potrdi celjske mestne svoboščine

 

mag. Sonja Anžič, Tatjana Šenk
in dr. Damjan Hančič

za razstavo in izdajo dveh publikacij s skupnim naslovom 500 let ljubljanskih županov

2008

Meta Matijevič

za obsežno monografijo Novomeške hiše in ljudje, pripravljeno na podlagi bogatih arhivskih virov

 

Andreja Klasinc Škofljanec

za Vodnik po arhivskem gradivu Studia Slovenica, ki je rezultat več let trajajočega urejanja in popisovanja gradiva slovenskih izseljencev

2010

Gordana Šövegeš Lipovšek

za Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu županije Zala v Zalaegerszegu

 

dr. Miha Preinfalk in
dr. Matjaž Bizjak

za znanstveno-kritično objavo listin v dveh knjigah z  naslovom Turjaška knjiga listin I, II

2012

mag. Bojan Cvelfar

za odmeven prispevek k razvoju slovenske arhivistike na področju uveljavljanja svetovnih arhivističnih smernic v slovensko arhivsko prakso

2014

dr. Jure Volčjak

za pomemben prispevek k razvoju slovenske arhivistike na področju objavljanja arhivskega gradiva ter za popularizacijo slovenskih arhivov in arhivske dejavnosti doma in v mednarodnem prostoru

2016

dr. Andrej Nared

za vodenje in realizacijo projekta slovenskih arhivov z naslovom Arhivi – zakladnice spomina

2018

mag. Marija Čipić Rehar

za pripravo kakovostnih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva in objavo arhivskega gradiva v dveh zvezkih regest listin Nadškofijskega arhiva Ljubljana

 

dr. Dejan Zadravec

za delo Ptujski meščani do uničujočega požara leta 1684 : biografsko-prosopografski priročnik

2020

Vesna Gotovina

mag. Hedvika Zdovc

za pripravo Zbirnega kataloga rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi in s tem za odmeven prispevek k razvoju slovenske arhivistike na področju dela z ustvarjalci arhivskega gradiva ter odbiranja arhivskega gradiva iz dokumentarnega

 

Nataša Budna Kodrič

za kritično objavo arhivskih virov v delu Korespondenca Jožefine in Fidelija Terpinc (1825–1858) in s tem za pomemben prispevek k popularizaciji arhivov in arhivskega gradiva

KOMISIJA ZA PODELJEVANJE AŠKERČEVIH NAGRAD IN AŠKERČEVIH PRIZNANJ

V okviru društva deluje Komisija za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj za izjemne dosežke v arhivistiki, ki zbira nominacije ter pripravlja izbor in utemeljitve predlogov za podelitev nagrad in priznanj.
Izvršni odbor izmed članov društva predlaga kandidate za člane komisije, ki so zaposleni v arhivskih zavodih. Izvoljeni so na zboru članov. Mandat članov komisije traja štiri leta.

Komisija za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj:
dr. Andrej Nared, predsednik komisjie
dr. Julijana Visočnik, namestnica predsednika
Elizabeta Eržen Podlipnik, zapisnikarica
Mirjana Kontestabile Rovis
dr. Aleksander Žižek

Podrobnejše določbe o nagradah in priznanjih ter delo komisije ureja Pravilnik o podeljevanju Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj.

NAGRADE in PRIZNANJA
Scroll to top