Članstvo

Društvo združuje arhivske delavce in druge občane, ki se zanimajo za arhivsko dejavnost, razvoj arhivistike in varstvo arhivskega gradiva.
Društvo združuje redne in častne člane.

Redni član društva lahko postane vsak polnoleten državljan Republike Slovenije ali polnoletni tuj državljan. Redni član se včlani v društvo tako, da poda pristopno izjavo in plača letno članarino ob včlanitvi za tekoče leto.

Članarina za leto 2024 znaša 20,00 EUR. Članarino je potrebno poravnati najkasneje dva meseca po rednem zboru članov, ki je predvidoma v mesecu marcu.

PRIDRUŽITE SE NAM (PRISTOPNA IZJAVA)

Častno članstvo

Društvo podeljuje naziv častnega člana društva za izredne zasluge za razvoj arhivistike, za razvoj in uresničevanje programskih usmeritev društva ter razvoj društva nasploh.

Naziv častnega člana podeljuje zbor članov na predlog izvršnega odbora društva. Častni član je lahko tako slovenski kot tudi tuj polnoletni državljan. Pisno pobudo za častno članstvo lahko poda katerikoli organ društva ali najmanj trije člani društva.

Častni člani društva   

1983*: dr. Pavle Blaznik, dr. Bogo Grafenauer, dr. Ivo Murko, dr. Božo Otorepec, dr. Sergij Vilfan, dr. Fran Zwitter

1984: Janko Jarc

1989: Majda Smole

1991: dr. Vasilij Melik

1996: Ema Umek

2000: Aleksander Videčnik

2004: dr. Jože Mlinarič, Marija Oblak Čarni, Peter Ribnikar, mag. Milica Trebše Štolfa, dr. Jože Žontar

2011: dr. France Martin Dolinar

2014: dr. Ignacij Voje

2024: Marija Hernja Masten, dr. Bogdan Kolar, Marjeta Matijevič, Emica Ogrizek, dr. Zdenka Radminič Bonin, Jurij Rosa, dr. Jedert Vodopivec Tomažič

*leto imenovanja za častnega člana

Evidence članstva in varstvo osebnih podatkov

Društvo za potrebe vodenja evidenc in za izvajanje dejavnosti društva vodi zbirko osebnih podatkov članov društva, ki jih pridobi od člana na podlagi izpolnjene pristopne izjave.

Z evidencami upravlja tajnik društva, ki o stanju članstva poroča organom društva. Tajnik upravlja tudi z zbirko osebnih podatkov. V daljši odsotnosti tajnika upravlja z evidencami predsednik društva.
Osebni podatki se obdelujejo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Članstvo
Scroll to top