Poročilo o delu društva za 2010

Ad 2) POROČILO O DELU ADS ZA LETO 2010

 

 

 

ADS je v letu 2010 v celoti realiziralo zastavljeni program in ga na nekaterih področjih celo preseglo. Vse pogodbene obveznosti do sofinancerjev so bile izpolnjene. Finančna sredstva smo v pretežnem delu porabili za izvajanje rednega dolgoročnega programa, ki je v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, znanosti in kulture. Velika večina sredstev je šla za pokritje stroškov tiska publikacij, plačila avtorskih honorarjev raziskovalcem, prevajalcev in lektorjev ter udeležbo predstavnikov društva na mednarodnih znanstvenih in strokovnih kongresih, zborovanjih in konferencah.

IO ADS se je v preteklem obdobju sestal 4 krat. K vsem sejam so se pisali zapisniki, tako da so naši člani bili na tekočem z aktivnostmi.

 

V novembru 2010 je bil v skladu z 28. členom Pravil ADS sklican na pobudo 38 članov društva Izredni občni zbor, ki je obravnaval problematiko reorganizacije Slovenske javne arhivske službe. Sprejeti so bili trije sklepi, posredovani tudi ministrici za kulturo. Ker smo naknadno ugotovili, da za sprejetje tretjega sklepa (3. sklep se je glasil: Oblikuje se delovna skupina v ADS, ki bo sodelovala s člani delovne skupine za pripravo novele ZVDAGA in zbrala ter oblikovala predloge članov ADS – 26 članov glasovalo ZA, 24 proti, 6 vzdržanih) ni bilo dovolj glasov ZA, da se razveljavi.

 

Na mednarodnih strokovnih zborovanjih in konferencah so naši člani suvereno predstavljali društvo in s tem arhive in slovensko arhivistiko.

 

Okrepili smo sodelovanje med arhivskimi društvi sosednjih držav, podpisali tudi konvencijo o izmenjavi dobrih praks in novih idej s Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Vojvodino, kot soorganizatorji sodelovali na 1. konferenci arhivov slovanskih držav, ki se je odvijala v Lipici od 7. do 10. oktobra 2010 (Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Univerze v Mariboru – Slovenija, v sodelovanju z mednarodno ustanovo Forum slovanskih kultur, Arhivom Republike Slovenije, Arhivskim društvom Slovenije in Ministrstvom za visoko šolstvo ,znanost in tehnologijo RS). Predsednica je predstavila delovanje Arhivskega društva Slovenije ter publikacijo »Slovenski arhivi se predstavijo«.

 

Aktivni smo bili v populariziranju stroke in arhivov, s tem smo mdr. dosegli večjo razpoznavnost v širšem slovenskem prostoru. Pri tem bi izpostavila sodelovanje na: Kulturnem bazarju – izdaja knjižice »Slovenski arhivi se predstavljajo«. Za predstavitev publikacije in njeno promocijo smo v letu 2010 natisnili tudi barvne plakate, na katerih so z imeni in e-naslovi predstavljeni vsi slovenski arhivi ter  bralne kazalke.

Slovesna podelitev Aškerčevih nagrad, oktobra 2010.

 

 

Enodnevna ekskurzija v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom v Kopru:

 

  1. maja 2010 nas je pot z avtobusom iz Ljubljane vodila proti vasi Zabrežec, kjer je imelo sedež okrajno sodišče Robida. O zgodovini krajev, ki smo jih obiskali, nam je že na avtobusu spregovorila naša Maja. Kljub dežju, smo se sprehodili po dolini Glinščice, videli razvaline gradu Funfenberg, od koder so njegovi lastniki nekoč, kot iz orlovega gnezda visoko nad strehami vasice Botač, nadzirali pomembne poti do Trsta. Med potjo proti vojaškemu muzeju v kraju Lokve pri Divači, smo poizkušali različne okuse piva, tisti, ki pa so jim bliže žgane pijače, pa smo uživali na avtobusu ob srkanju domačih likerjev znamke Bonin. Dan smo zaključili v izletniški in turistični kmetiji v Coljavi. Vsi smo si bili edini, da je dan prehitro minil in da so društvene ekskurzije nujno potrebne.

 

KULTURNI BAZAR, CD 1:

Arhivi smo lansko leto prvič sodelovali na Bazarju. V ta namen je društvo izdalo publikacijo »Slovenski arhivi se predstavljajo«, ki je naletela na zelo pozitivne odmeve, na 4 panojih pa smo predstavili naše delo v arhivih. Publikacija se je širši javnosti predstavila 2krat: prvič meseca maja na bazarju, drugič na novinarski konferenci septembra, v prostorih ARS.

Za dodatno promocijo sta poskrbeli tudi Mirjana Kontestabile Rovis in Zdenka Bonin, ki sta s svojmi predavanji na delavnicah širili zavest o pomenu pisane kulturne dediščine.

 

Obletnica smrti Antona Aškerca:

Na povabilo predsednice Kulturnega društva Anton Aškerc, ge. Milena Suhodolčan, sem bila kot predsednica Arhivskega društva Slovenije, dne 12. junija 2010, slavnostna govornica na kulturni prireditvi na domačiji Antona Aškerca v Senožetih nad Rimskimi Toplicami. Rdeča nit govora je bila vloga Aškerca v arhivistiki. Pri tem se za pomoč zahvaljujem ge. Tatjani Šenk in direktorici ZAL, ge. Nataši Budna Kodrič.

 

Otočec:

Septembra 2010 je na Otočcu potekala Slovensko-hrvaška konferenca v okviru projekta Heritage Live o podiplomskem študiju arhivistike. Ob prisotnosti pomembnih gostov – mag. Nina Zupančič iz MK, Ivan Sabolič iz Veleposlaništva Republike Hrvaške, direktorja ARS dr. Dragan Matić, dr. Aleksander Panjek iz Univerze na Primorskem, se je na dvodnevnem srečanju zbralo 50 udeležencev iz Slovenije in Hrvaške, ter nekaj gostov iz tujine. Ves čas trajanja konference je potekala živahna izmenjava mnenj o trenutnem stanju arhivistike in različnih pogledih glede razvoja arhivske stroke.

Kot ločen dogodek je bila organizirana tudi delovna večerja, kjer smo ADS, Hrvaško arhivsko društvo, Društvo arhivskih delavcev Vojvodine in Arhivsko društvo Bosne in Hercegovine podpisali Deklaracijo o medsebojnem sodelovanju. Predsedniki društev so predstavili delovanje, njihove usmeritve ter obrazložili, na katerih področjih ter kako bo potekalo medsebojno sodelovanje v bodoče.

Dogodek je bil v celoti financiran s strani MK.

 

 

Aškerčeve nagrade:

 

Dogodek je dosegel svoj namen, promocijo arhivske stroke, kar dokazuje njegova medijska podprtost. Udeležili so se ga tudi visoki predstavniki s področja kulture, mdr. Tudi ministrica za kulturo ga. Majda Širca, večina direktorjev slovenskih arhivov in predstavnikov lokalne oblasti. O dogodku so poročali različni mediji: RTV (oddaja Odmevi), POP TV, Val 202, časopis Delo.

Dogodek so finančno pokrili MK, ADS, MOL in Zgodovinski arhiv Celje, kateremu se imamo zahvaliti za odlično povezovalko celotne prireditve. Prav tako je bil dogodek  plod uspešne koordinacije organizatorjev.

 

 

KULTURNI BAZAR, CD 2:

Letošnji KB je za nami. Društvo je letošnjo prireditev obogatilo še s plakatom in bralnimi kazalkam.

Obisk stojnice Slovenski javni arhivi je bil zelo visok. Na obisku sta bili ministrica za kulturo Majda Širca in sekretarka MK Nina Zupančič Pušavec. Vsa ekipa je delila promocijski material arhivov, dajala udeležencem nasvete in napotke kako do arhivov, skratka promovirala arhive. Zdenka Bonin in Nina Gostenčnik sta imeli delavnico kaligrafije, ki je bila izredno obiskana in zanimiva. Nekateri arhivisti so letos KB obiskali kot aktivni udeleženci, bili so udeleženci na predstavah in predavanjih.

 

Katja Zupanič, Zdenka Bonin in Mirjana K. Rovis smo aktivno sodelovale v delavnici Kako pripraviti kulturni dan, kjer smo promovirale obisk arhivov. Veliko učiteljev za arhive še ni slišalo, tako smo bili novo odkritje.

 

 

Katja Zupanič

Predsednica ADS

 

 

 

 

 

 

Poročilo o delu društva za 2010
Scroll to top