Poročilo o delu društva za 2013

ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE – POROČILO ZA LETO 2013/14
1. Kulturni bazar, Cankarjev dom Ljubljana, 12. marec 2013
2. Občni zbor, 20. marec 2013
3. Arhivi (izdaja dveh številk, prva številka julija, druga številka decembra)
4. Viri (izdaja ene številke, št. 36– dr. Jure Volčjak: Ordinacijska protokola ljubljanske (nad)škofije 1711-1824, 1. del 1711–1756)
5. Mednarodni arhivski dan, ARS, 7. junij 2013
6. Mednarodno sodelovanje – udeležba na konferencah tujih arhivskih društev:
– konferenca arhivskih društev Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Slovenije: Arhivi in mediji, Novi Sad, 16.–17. maj 2013 (Gordana Šövegeš Lipovšek)
– XVII. arhivski dan slovaškega arhivskega društva: Znanost, kultura in šport v arhivskih dokumentih, Bratislava, 21.—23. maj 2013 (Anja Paulič)
– II. kongres arhivistov Bosne in Hercegovine: Država, politika in arhivi ter Arhivi in informacijsko okolje, Bihać, 5.—7. junij 2013 (mag. Zdenka Semlič Rajh z referatom)
– konferenca društva madžarskih arhivistov: Madžarsko gradivo v tujih arhivih, Esztergom, 17.–19. junij 2013 (Gordana Šövegeš Lipovšek)
– 26. mednarodno posvetovanje Arhiva Tuzlanskog kantona: Arhivska praksa, Tuzla, 26.–27. september 2013 (Sonja Jazbec)
– 47. posvetovanje Hrvaškega arhivskega društva: Arhivi in politika, Opatija, 22.–25. oktober 2013 (mag. Natalija Glažar z referatom)
7. Strokovna ekskurzija društva na Madžarsko: ogled dvorca Festetics in knjižnice Helicon v Keszthelyu, 31. maj 2013
8. Izobraževanje: Strokovni seminar za zaposlene v Zavodih za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ljubljana, maj 2013 (skupaj z ARS in medarhivsko strokovno skupino za kulturo, 25 udeležencev)
9. 26. posvetovanje ADS skupaj s Pokrajinskim arhivom iz Nove Gorice: Standardizacija (o)popisov arhivskega gradiva in uskladitev strokovnih praks v slovenskih javnih in cerkvenih arhivih, 10.–11. oktober 2013
10. Spomenica o vračanju arhivov z ozemlja današnje Slovenije, ki so bili odneseni v Italijo podpisniki: ADS, Arhiv Republike Slovenije, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv v Novi gorici, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Nadškofijski arhiv Ljubljana in Škofijski arhiv Koper, podporniki: ZRC SAZU, SAZU, Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem, Nadškofijski arhiv Maribor, Zgodovinski arhiv Celje, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Pokrajinski arhiv Maribor, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Mestna občina Nova Gorica, Mestna občina Koper, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Idrija, Občina Piran, Občina Izola, Občina Tolmin, Občina Kanal ob Soči in Občina Sežana.
11. Priprava novele ZVDAGA: ADS je imenoval člana v komisijo za pripravo novele, ki jo je imenovalo Ministrstvo za kulturo; to je bila dr. Jelka Melik. 11. decembra 2013 se je ADS udeležil javne predstavitve mnenj o noveli, ki je potekala v Državnem zboru RS, dne 18. decembra 2013 je društvo prisostvovalo na seji komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport Državnega sveta RS. 12. februarja 2014 smo prisostvovali na novinarski konferenci v ARS-u, na kateri je stroka predstavila stališča do novele ZVDAGA in do referenduma v zvezi z novelo oz. 65. členom.
12. ADS je na Agencijo za raziskovalno dejavnost vložil prošnjo oz. predlog, da arhivistiko in dokumentologijo uvrsti kot samostojno področje znotraj Humanistike in sicer kot 6.13 Arhivistika in dokumentologija. Obrazložitev: Javni arhivi v Sloveniji in Arhivsko društvo Slovenije permanentno spremljajo razvoj arhivskega področja tako v svetu kot doma. Arhivi poleg izvrševanja javne arhivske službe izvajajo tudi znanstveno raziskovalno dejavnost, katere rezultate se objavljajo v znanstvenih revijah in publikacijah. Pri tem pride do težave glede klasifikacije arhivistike in dokumentologije znotraj raziskovalno-razvojne dejavnosti v Sloveniji. Ugotavlja se, da v klasifikaciji ARRS arhivistika in dokumentologija nista opredeljeni kot samostojno področje znotraj Humanistike, kot je to v nekaterih drugih evropskih klasifikacijah. Mednarodna klasifikacija CERIF – CERCS arhivistiko uvršča med humanistične vede kot samostojno raziskovalno dejavnost (H 000 Humanistične vede, H 100 Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika).
13. 4. seje: 4. 4. 2013 (1. seja), dopisna seja 8 .7. 2013 (2. seja), 2. 12. 2013 (3. seja), 6. 3. 2014 (4. seja).

Poročilo o delu društva za 2013
Scroll to top