Sklepi 27. zborovanja ADS na Ptuju, 15. – 16. oktober 2015

Udeleženci 27. zborovanja Arhivskega društva Slovenije, ki je potekalo od 15.–16. oktobra 2015 na Ptuju sprejemamo naslednje ugotovitve in sklepe:

 

  1. Nova arhivska zakonodaja je tudi pri uporabnikih arhivskega gradiva uvedla red in spoštovanje novih predpisov, prav tako pa odpravila neupravičen strah pred nedostopnostjo arhivskega gradiva.

 

  1. Diskusija, ki izhaja iz strokovne in inšpekcijske prakse je pokazala, da je v nekaterih točkah zakon še vedno premalo konkreten. Ta praksa bo izhodišče za nove predloge pri spremembi zakona in podzakonskih aktov.

 

  1. Udeleženci zborovanja predlagajo vzpostavitev enotne evidence opravljenih izpitov uslužbencev javnopravnih oseb, ki so opravili preizkus znanja pri pristojnem arhivu.

 

  1. Ker je praksa pokazala, da je odzivnost ustvarjalcev večja zaradi zahteve po dokazovanju dopolnilnega izobraževanja, smo udeleženci zborovanja mnenja, da je dokazovanje v neki določeni obliki potrebno, zato naj se to ustrezno uredi v pravilniku o usposobljenosti uslužbencev JPO, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom.

 

  1. Vrednotenje strokovnega dela arhivistov, ki je podlaga za pridobivanje strokovnih nazivov na področju arhivistike, se je izkazalo kot neustrezno. Glede na to, da se pripravljajo spremembe pravilnika o strokovnih nazivih, je potrebno ovrednotiti tudi tiste strokovne naloge, ki doslej niso zajete v pravilniku, so pa v naboru nalog, ki jih predpisuje zakon.

 

  1. V bodoče bo potrebo posvetiti več pozornosti problematiki invalidov glede dostopnosti arhivskega gradiva in obstoječe infrastrukture v skladu z zakonodajo in priporočili EU.

 

  1. Ugotavljamo da so problemi, ki jih imajo arhivisti pri delu z ustvarjalci dokumentarnega in arhivskega gradiva glede neskladja področne in arhivske zakonodaje, materialnega varstva in priprave pisnih strokovnih navodil pereči in da je potrebo pristopiti k reševanju te problematike.

 

  1. Vloga arhivista v današnji družbi je zahtevna, odgovorna in interdisciplinarna, kar terja tudi ustrezen pomen znotraj družbe, pri čemer moramo poskrbeti za svojo razpoznavnost s svojim znanjem, delom in formalnim ter dopolnilnim izobraževanjem.

 

Sklepi 27. zborovanja ADS na Ptuju, 15. – 16. oktober 2015
Scroll to top