Pravilnik o disciplinskem postopku Arhivskega društva Slovenije

Na podlagi 21., 34. in 35. člena Pravil Arhivskega društva Slovenije je zbor članov Arhivskega društva Slovenije na svojem rednem zasedanju, dne 30. marca 2020, sprejel naslednji:

PRAVILNIK O DISCIPLINSKEM POSTOPKU ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

I. Splošne določbe

1. člen

Ta pravilnik določa disciplinske kršitve in postopke za ugotavljanje in odločanje o disciplinski odgovornosti ter izrekanje disciplinskih ukrepov zoper člane oziroma članice (v nadaljevanju: člani) Arhivskega društva Slovenije (v nadaljevanju: društvo).

2. člen

V skladu s Pravili društva (v nadaljevanju: Pravila) obravnava disciplinske kršitve, ki jih storijo društveni člani, častno razsodišče. Le-to tudi izreka disciplinske ukrepe. Sestavo in delovanje častnega razsodišča določajo Pravila.

II. Disciplinske kršitve in izrekanje kazni

3. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so:

– kršitve določb Pravil ter drugih aktov društva,

– nevestno, zlonamerno ali lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev ali funkcij v društvu,

– neizvrševanje sklepov organov društva,

– dejanja, ki povzročajo materialno škodo društvu,

– povzročanje razprtij ali nestrpnosti v društvu,

– dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva ali dejavnosti, s katero se ukvarja.

4. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče častno razsodišče, so:

– opomin, ki se izreče v obliki pisnega obvestila kršitelju,

– javni opomin, ki se objavi na spletni strani društva,

– izključitev iz društva, ki se izvrši z izbrisom iz članstva.

5. člen

(1) Opomin se izreče za lažje disciplinske kršitve, pri katerih častno razsodišče razsodi, da je lahko že z opominom dosežen namen disciplinskega ukrepa. K lažjim disciplinskim prekrškom sodijo kršitve iz malomarnosti, nevestnosti ali lahkomiselnosti.

(2) Javni opomin se izreče ob ponovitvi lažjih disciplinskih kršitev in za težje disciplinske kršitve, za katere se ne ugotovijo olajševalne okoliščine.

(3) Izključitev se izreče ob ponovitvi disciplinskih prekrškov, za katere je članu društva že predtem bil izrečen ukrep javnega opomina. Prav tako se izključitev izreče za najtežje disciplinske kršitve, to so dejanja, ki povzročajo materialno škodo društvu ali večjo škodo društvenemu ugledu oziroma dejavnosti, s katero se društvo ukvarja.

6. člen

Častno razsodišče vodi evidenco disciplinskih postopkov in izrečenih ukrepov ter predsedniku društva poda letno poročilo o svojem delu.

III. Disciplinski postopek

7. člen

(1) Disciplinski postopek se začne na podlagi pisne prijave, ki jo poda vsaj en član društva ali društveni organ kot prijavitelj.

(2) Prijava mora biti naslovljena na sedež društva. Po prejetju prijave se le-ta takoj odstopi častnemu razsodišču v obravnavo. Če se prijava nanaša na enega od članov častnega razsodišča, se le-ta mora izločiti iz postopka odločanja o disciplinski odgovornosti. V tem primeru predsednik društva imenuje izmed članov izvršnega odbora nadomestnega člana/nadomestno članico častnega razsodišča.

(3) Prijava mora vsebovati ime in priimek ter podpis predlagatelja, ime in priimek člana, zoper katerega se predlaga uvedba disciplinskega postopka, in opis storjene disciplinske kršitve. Pri anonimnih ali nepopolnih prijavah častno razsodišče ne ugotavlja disciplinske odgovornosti.

(4) Če je od storjene kršitve do podaje prijave minilo več kot 60 (šestdeset) dni, častno razsodišče ne ugotavlja disciplinske odgovornosti. Pri prekrških, ki bi utegnili privesti do izreka izključitve iz društva, se ta rok podaljša na 6 (šest) mesecev.

(5) Ko častno razsodišče dobi prijavo v obravnavo, se mora sestati najpozneje v 30 (tridesetih) dneh. O disciplinski obravnavi se vodi zapisnik, ki se odda predsedniku društva oziroma – če se prijava kršitve nanaša na predsednika – podpredsedniku društva. Ta zapisnik je dostopen za vpogled udeleženim stranem v obravnavani disciplinski zadevi.

(6) Častno razsodišče pred odločitvijo pozove pisno prijavljenega kršitelja, da se izjasni o očitanem prekršku. Prijavljeni kršitelj se o očitanih prekrških lahko izjasni pisno v roku 7 (sedmih) dni od poziva. Prav tako lahko častno razsodišče ugotavlja dejansko stanje na podlagi izjav drugih članov društva ali društvenih organov.

(7) Seja, na kateri častno razsodišče odloča in sklepa, poteka brez navzočnosti javnosti.

(8) Na podlagi zbranih dokazov izda častno razsodišče pisni sklep, s katerim lahko člana oprosti ali pa mu izreče disciplinski ukrep iz 4. člena tega pravilnika. Častno razsodišče je v skladu s Pravili sklepčno, če sta na seji prisotna vsaj dva njegova člana. Za sprejetje sklepa mora glasovati večina članov. Če pri sprejemanju sklepa ni izglasovana večina, se postopek odločanja ponovi v najkrajšem možnem roku, najpozneje pa po 7 (sedmih) dneh. Če tudi na ponovljenem glasovanju ni potrebne večine, častno razsodišče ne izreče disciplinskega ukrepa.

(9) Pri nepopolnih ali prepozno vloženih prijavah častno razsodišče konča postopek z ugotovitvenim sklepom o nepravilno vloženi prijavi.

8. člen

(1) V izdanem sklepu morajo biti navedeni naslednji podatki: datum in kraj razsodbe, imena in priimki članov častnega razsodišča, ki so izdali sklep, podatki o prijavljenem kršitelju ter vrsti očitane kršitve, izrek sklepa z obrazložitvijo ter pravni pouk o ugovoru oziroma pritožbi zoper sklep.

(2) Sklep se izda v dveh izvodih. En izvod prejme po pošti s povratnico član, zoper katerega se je postopek vodil, drugi izvod pa predsednik društva ali podpredsednik, če je bil disciplinski ukrep izrečen proti predsedniku.

(3) Kazenski ukrep se izvrši po preteku pritožbenih rokov, če zoper sklep ni bila vložena pritožba oziroma ugovor.

IV. Pravna sredstva zoper sklepe

9. člen

(1) V skladu s 35. členom Pravil lahko prizadeta oseba zoper odločitev častnega razsodišča vloži na sedež društva pisno pritožbo v roku 8 dni od prejema odločitve častnega razsodišča.

(2) O pritožbi zoper izrečeni disciplinski ukrep odloča zbor članov društva kot drugostopenjski organ. Odločitev zbora članov je dokončna in zoper njo znotraj društva ni pravnega sredstva. Odločitev se izvrši, ko postane dokončna.

V. Končne določbe

10. člen

Pravilnik je bil sprejet na zboru članov Arhivskega društva Slovenije dne 30. 3. 2020, začne pa veljati naslednji dan po objavi na spletni strani društva.

Ljubljana, 30. marec 2020

Matej Muženič, predsednik Arhivskega društva Slovenije

Pravilnik o disciplinskem postopku Arhivskega društva Slovenije
Scroll to top