Pravilnik o podeljevanju Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj

Na podlagi 21., 41. in 42. člena Pravil Arhivskega društva Slovenije je zbor članov Arhivskega društva Slovenije na svojem rednem zasedanju dne 30. marca 2020 sprejel:

PRAVILNIK O PODELJEVANJU AŠKERČEVIH NAGRAD IN AŠKERČEVIH PRIZNANJ

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Ta pravilnik podrobneje določa podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj (v nadaljevanju: nagrade in priznanja), postopek predlaganja kandidatov, kriterije za podeljevanje nagrad in priznanj, način izbora prejemnikov nagrad in priznanj ter podelitev nagrad in priznanj.

Ta pravilnik prav tako določa sestavo, oblikovanje in delovanje Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj (v nadaljevanju: komisija).

II. NAGRADE IN PRIZNANJA

2. člen

Arhivsko društvo Slovenije (v nadaljevanju: društvo) bienalno podeljuje eno nagrado in do dve priznanji.

Nagrade se podeljuje posameznikom. Priznanja se podeljuje posameznikom, skupinam in ustanovam.

V primeru, da se priznanje podeli ustanovi, je dobitnik celotna ustanova.

3. člen

Nagrade se podeljujejo v obliki diplome, pisne utemeljitve in denarne nagrade, ki znaša praviloma najmanj tri povprečne bruto osebne dohodke v Sloveniji v preteklem letu.

Priznanja se podeljujejo v obliki diplome, pisne utemeljitve in denarne nagrade v višini praviloma najmanj enega povprečnega bruto osebnega dohodka v Sloveniji v preteklem letu.

Finančna sredstva za nagrade in priznanja zagotavlja ministrstvo, pristojno za kulturo. Denarne nagrade se izplačajo ob podelitvi nagrad in priznanj oziroma takoj, ko ministrstvo, pristojno za kulturo, zagotovi finančna sredstva.

Postopek predlaganja kandidatov

4. člen

Komisija objavi najkasneje do 15. avgusta v letu podelitve nagrad in priznanj javni poziv za predlaganje kandidatov za prejemnike nagrad in priznanj (v nadaljevanju: poziv).

Poziv se objavi na spletni strani društva.

Poziv obsega:

 • temeljno izhodišče za podeljevanje nagrad in priznanj,
 • obvezne sestavine predloga za nagrade in priznanja,
 • rok, do katerega morajo biti predlogi poslani, ter
 • način pošiljanja in naslov, na katerega je potrebno poslati predloge.

Predlog je treba poslati:

 • v fizični obliki s priporočeno pošiljko na naslov društva, s pripisom Komisija za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj ter »ne odpiraj – predlog«, in
 • v elektronski obliki na elektronski naslov komisije.

Rok za zbiranje predlogov je 30 dni od objave poziva.

5. člen

Kandidate za nagrade in priznanja lahko predlagajo fizične in pravne osebe, ki delujejo na področju varstva kulturne dediščine.

V imenu pravne osebe, ki vlaga predlog za podelitev nagrade oziroma priznanja, le tega podpiše njen zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba.

Fizične in pravne osebe ne morejo predlagati samega sebe.

6. člen

Predlogi morajo vsebovati jasno in izčrpno oblikovano stališče o primernosti kandidatov za predlagano nagrado oziroma priznanje. Navedeni morajo biti najpomembnejši življenjepisni podatki in utemeljitev predloga z dokazili (npr. bibliografije, recenzije, publikacije, članki, ustrezna strokovna mnenja, kritične ocene, video posnetki, fotografije in drugo).

Vsi predlogi morajo biti podpisani. Anonimnih predlogov komisija ne upošteva.

7. člen

Po preteku pozivnega roka komisija na seji odpre in pregleda vse pravočasno prispele predloge.

Komisija po ugotovitvi, koliko predlogov izpolnjuje zahteve poziva, sestavi seznam predlaganih kandidatov za prejem nagrad in priznanj ter pristopi k izbiri prejemnikov nagrad in priznanj v skladu s tem pravilnikom.

Kriteriji za podelitev nagrad in priznanj

8. člen

Aškerčeve nagrade se podeljuje za:

 • izjemne prispevke k razvoju slovenske arhivistike, strokovnega izobraževanja in arhivske zakonodaje (če je kandidat s svojim strokovnim delom ustvaril nove in boljše pogoje za varovanje arhivske dediščine oziroma posredovanje le-te javnosti, pripomogel k uveljavljanju svetovnih arhivskih smernic v slovenski praksi oziroma prispeval k strokovni izobraževalni literaturi s področja arhivistike);
 • izjemne prispevke na področju varovanja in ohranjanja slovenske arhivske dediščine oziroma posredovanje le-te javnosti;
 • izjemne dosežke na arhivskem področju v mednarodnem merilu;
 • večletno zaslužno delo v Arhivskem društvu Slovenije;
 • življenjsko delo.

Nagrado za življenjsko delo lahko prejme posameznik, ki izpolnjuje prve tri pogoje iz prejšnjega odstavka in najmanj dvajset let aktivno deluje v arhivski stroki.

9. člen

Aškerčeva priznanja se podeljuje za:

 • odmevne prispevke k uveljavljanju in razvoju slovenske arhivistike, na področju varovanja arhivske dediščine, strokovnega izobraževanja, izdelave pomagal za uporabo arhivskega gradiva in arhivskih priročnikov ter arhivske zakonodaje v obdobju zadnjih dveh let oziroma od zadnje podelitve (če je kandidat s svojim strokovnim delom v krajšem času dosegel pomembne rezultate doma ali v tujini in posredoval le-te javnosti);
 • prispevek k popularizaciji arhivov in arhivske dejavnosti;
 • objave arhivskega gradiva.

Priznanja se podeljujejo za enega ali več pomembnih dosežkov.

Prednost pri izbiri ima kandidat, ki izpolnjuje več kriterijev.

Izbor prejemnikov nagrad in priznanj

10. člen

Komisija na podlagi predlogov, morebitnih strokovnih ocen in na podlagi lastne presoje izbere prejemnike nagrad in priznanj ter izbor posreduje izvršnemu odboru društva v potrditev.

Komisija lahko preveri navedbe v utemeljitvah in po potrebi tudi zahteva dopolnitev predloga ter dodatne podatke.

Komisija lahko naroči, če je za to utemeljena potreba, oceno ali strokovno mnenje pri strokovnjakih, ki niso člani komisije.

O izboru prejemnikov nagrad in priznanj odloči komisija na seji z večino glasov vseh članov. Glasovanje je praviloma javno. Na zahtevo vsaj enega člana komisije se glasovanje izvede tajno.

Neizbranih predlogov komisija predlagateljem ni dolžna utemeljevati.

Predlog prejemnikov nagrad in priznanj komisija v pisni obliki poda izvršnemu odboru društva, ki predlog potrdi oziroma zavrne. Izvršni odbor lahko predlagani izbor komisije zavrne le v primeru utemeljenega dvoma v korektnost postopka predlaganja kandidatov ali postopka izbora prejemnikov nagrad in priznanj. V primeru zavrnitve mora komisija ponovno razpravljati o kandidatu oziroma izbirati med drugimi kandidati.

11. člen

Prejemniki nagrad in priznanj morajo biti dokončno izbrani vsaj 10 dni pred podelitvijo nagrad in priznanj.

12. člen

Nagrade in priznanja se ne podelijo, če komisija pri oceni predlogov ugotovi, da predlogi ne ustrezajo objavljenim kriterijem.

Komisija ima pristojnost predlagati prejemnike le nagrade ali le priznanj.

Podelitev nagrad in priznanj

13. člen

Nagrade in priznanja se podeljujejo ob dnevu slovenskih arhivov, 20. oktobra, oziroma v tednu okoli navedenega datuma.

Nagrade in priznanja podeljujeta predsednik društva in predsednik komisije, ki tudi prebere strokovne utemeljitve za prejemnike nagrad in priznanj.

Izvršni odbor društva določi potek slovesnosti, na kateri se podeljujejo nagrade in priznanja.

Evidenca in objava prejemnikov nagrad in priznanj

14. člen

Tajnik društva vodi evidenco vseh prejemnikov nagrad in priznanj, ki jih je podelilo društvo.

Prejemnike nagrad in priznanj se skupaj s strokovno utemeljitvijo predstavi v glasilu Arhivi ter objavi na spletni strani društva.

III. KOMISIJA ZA PODELJEVANJE AŠKERČEVIH NAGRAD IN AŠKERČEVIH PRIZNANJ

Sestava in delovanje komisije

15. člen

Komisijo sestavlja pet članov, ki na svoji prvi seji imenujejo predsednika komisije in njegovega namestnika. Na prvi seji komisija izbere tudi zapisnikarja.

Komisija dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik.

Komisija je sklepčna, če je na seji navzočih več kot polovica članov komisije. Komisija sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov. Kadar komisija odloča o prejemnikih nagrad oziroma priznanj, je za odločitev potrebna večina vseh članov komisije.

Delo članov komisije je častno. Člani dobijo povrnjene potne in morebitne druge stroške.

O delu komisije poroča predsednik ob podelitvi nagrad in priznanj ter na rednem zasedanju zbora članov. Poročilo se objavi tudi v glasilu Arhivi.

16. člen

O delu komisije se vodi zapisnik, ki ga podpišeta zapisnikar in predsednik komisije.

Zapisnik mora vsebovati:

 • zaporedno številko seje, datum, kraj in čas seje,
 • imena navzočih članov,
 • sprejeti dnevni red, kratko vsebino razprave in sprejete sklepe pri posameznih točkah dnevnega reda.

V zapisniku morajo biti navedeni vsi kandidati za prejemnike nagrad oziroma priznanj ter končni predlog o podelitvi nagrad in priznanj s strokovno utemeljitvijo. V zapisnik se obvezno vpišejo rezultati glasovanja. Član komisije, ki ima o izboru prejemnikov ločeno mnenje, lahko zahteva, da se njegovo mnenje vpiše v zapisnik.

IV. KONČNE DOLOČBE

17. člen

Ta pravilnik je bil sprejet na zboru članov Arhivskega društva Slovenije dne 30. marca 2020, začne pa veljati naslednji dan po objavi na spletni strani društva.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o podeljevanju Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj za posebne dosežke v arhivistiki, ki je bil sprejet na zboru članov društva dne 3. aprila 1996 ter usklajen s spremembami 4. in 5. člena, sprejetimi s korespondenčno sejo zbora članov dne 26. maja 2000, in spremembami 12. člena, sprejetimi na zboru članov 20. marca 2009, ter Poslovnik o delu Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj, ki je bil sprejet na zboru članov društva dne 19. marca 2003, in dopolnjen v 12. členu na zboru članov 20. marca 2009.

Ljubljana, 30. marec 2020

Matej Muženič, predsednik Arhivskega društva Slovenije

Pravilnik o podeljevanju Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj
Scroll to top