PUBLIKACIJE

Pomemben del delovanja društva je izdajanje publikacij. Leta 1962 je društvo objavilo zbornik svojega prvega zborovanja, 1965 pa je izdalo Vodnik po arhivih Slovenije.

Nadalje društvo izdaja publikacije, katerih namen je približati arhivsko dejavnost javnosti (Arhivi. Od pisarne do zakladnice zgodovine, 1970, Slovenski arhivi se predstavijo, 2010 in 2013), serijo učbenikov (Arhivska tehnika, 1972, Arhivistika, 1973, Zgodovina arhivistike in arhivske službe, 1976), zbornike zborovanj in posvetovanj ter seminarjev za ustvarjalce (Ureditveni načrti, investicijski in proizvodni programi v kmetijstvu in živilstvu : tehniška dokumentacija v kmetijstvu in živilstvu, 1986, Kako do urejenih, varnih in hitro dostopnih dokumentov v zdravstvenih ustanovah, 2012).

S sodelovanjem in sofinanciranjem v Zvezi arhivskih delavcev Jugoslavije je društvo prispevalo k izdaji slovarja arhivske terminologije (1972), priročnika iz arhivistike (1977) ter serije Arhivski fondi in zbirke v SFRJ, VII. zvezek (1984).

1978 prične društvo z izdajanjem strokovne revije ARHIVI, ki je glasilo Arhivskega društva Slovenije in arhivov Slovenije ter obenem osrednja publikacija arhivske stroke v Sloveniji.

V njej zasledimo strokovne članke in razprave s področja arhivistike, vede o virih in prispevke o strukturi in zgodovini uprave. Poleg obravnav metod arhivskega dela se v njej objavljajo tudi predpisi o arhivskem gradivu in arhivski službi, zgodovini arhivov, konzervaciji in restavraciji ter reprodukciji dokumentov. Revija spremlja tudi razvoj arhivistike po svetu in aktualna vprašanja s področja zaščite in hranjenja novih oblik zapisov informacij na računalniških medijih.

Publikacija ARHIVI

Pomemben prispevek k raziskovanju virov in slovenskemu zgodovinopisju predstavlja serija VIRI, ki je prvič izšla leta 1980.

Pobudo za izdajanje zbirke Viri sta dali leta 1972 Sekcija za občo in narodno zgodovino pri Inštitutu za zgodovino Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Arhivsko društvo Slovenije z utemeljitvijo, “da spadajo kritične edicije pomembnih virov med zelo pomembne naloge naše znanosti”. Konkretno izvedbo zadane naloge so poverili Arhivskemu društvu Slovenije.

Publikacija VIRI

PUBLIKACIJE
Scroll to top