Arhivi

ISSN 0351-2835 (Tiskana izdaja) / ISSN 2630-4376 (Spletna izdaja)

Revija ARHIVI je glasilo Arhivskega društva Slovenije in slovenskih arhivov, ki neprekinjeno izhaja od leta 1978. Predstavlja osrednjo znanstveno in strokovno periodično publikacijo na področju arhivistike na Slovenskem. Vse do leta 1999 so ARHIVI izhajali kot ena dvojna številka na leto, medtem ko od leta 2000 izideta dve samostojni številki letno.

V njej zasledimo znanstvene in strokovne članke ter razprave s področja arhivistike, arhivske dejavnosti in arhivske tehnike, zgodovinskih pomožnih ved, ved o virih, ved o fondih in strukturah institucij ter s širšega področja zgodovinopisja in inter- oz. multidisciplinarnih raziskav. Poleg obravnav metod arhivskega zgodovinopisnega in interdisciplinarnega dela se v njej objavljajo tudi prispevki o predpisih s področja arhivske dejavnosti in o arhivski službi, zgodovini arhivov, konzervaciji in restavraciji ter elektronski hrambi arhivskega gradiva in varstvu osebnih podatkov. Revija spremlja razvoj arhivistike doma in po svetu ter se posveča aktualnim vprašanjem s področja zaščite in hranjenja novih oblik informacij.

Prispevki v reviji ARHIVI so razdeljeni v različne tematske sklope ali rubrike. Rubriki Članki in razprave ter Iz arhivskih fondov in zbirk predstavljata raziskave in izsledke arhivskih, zgodovinopisnih ali interdisciplinarnih raziskav v obliki recenziranih znanstvenih ali strokovnih člankov. Rubrika O delu Arhivskega društva Slovenije in arhivov predstavlja poročila zborovanj, konferenc in drugih posvetovanj, ki posegajo na področje arhivistike ali sorodnih ved. Rubrika Ocene in poročila o publikacijah in razstavah predstavlja najnovejše publikacije in razstave slovenskih ali tujih arhivov. Vsakokratni letnik revije ARHIVI ponudi tudi pregled pridobljenega oz. prevzetega arhivskega gradiva, ki so ga državni arhiv in regionalni arhivi v preteklem koledarskem letu umestili v svoje fonde in zbirke. Prevzeto arhivsko gradivo je predstavljeno v obliki sumarnih seznamov v rubriki Pridobitve arhivov. Revija ARHIVI prav tako predstavlja tudi pregled najnovejših prispevkov slovenskih arhivistov in arhivistk, ki ga objavljajo v rubriki Bibliografija arhivskih delavcev.

Izdajanje revije ARHIVI sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Revija ARHIVI izhaja dvakrat letno.

UREDNIŠTVO

ARHIVI
Zvezdarska ul. 1, SI-1000 Ljubljana
e arhivi@arhivsko-drustvo.si
url www.arhivsko-drustvo.si/publikacije/arhivi
fb Facebook/Arhivsko društvo Slovenije

Odgovorni urednik: Jernej Komac (Arhiv Republike Slovenije)
Glavna urednica: Anja Prša (Zgodovinski arhiv Celje)

Uredniški odbor:
red. prof. dr. Boris Golec (Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU)
mag. Marija Čipić Rehar (Zgodovinski arhiv Ljubljana)
mag. Nina Gostenčnik (Pokrajinski arhiv Maribor)
doc. dr. Vinko Skitek (Pokrajinski arhiv Maribor)
doc. dr. Gregor Jenuš (Arhiv Republike Slovenije)
doc. dr. Julijana Visočnik (Nadškofijski arhiv Ljubljana)
red. prof. dr. Walter Lukan (profesor v pokoju, Avstrija)
dr. Elvis Orbanić (Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci, Područna jedinica u Puli, Hrvaška)
Alenka Kozič (Pokrajinski arhiv Nova Gorica)
Katja Zupanič (Zgodovinski arhiv na Ptuju)
Anja Props (Arhiv Republike Slovenije)

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV

Prispevki v rubrikah Članki in razprave ter Iz arhivskih fondov in zbirk so dvojno slepo recenzirani, s čimer je zagotovljena anonimnost avtorja in obeh recenzentov. Recenzenti so izbrani glede na področje svojega raziskovalnega delovanja, da ustrezajo tematiki, ki jo obravnava prispevek.

Revija ARHIVI avtorjem ne zaračunava oddaje ali objave prispevka.

Avtorji jamčijo, da je delo njihova avtorska stvaritev, da v njem niso kršene avtorske pravice tretjih oseb ali kakšne druge pravice. Avtorji obdržijo moralne avtorske pravice, medtem ko z oddajo prispevka Arhivskemu društvu Slovenije dovoljujejo objavo, reprodukcijo in distribucijo prispevka v tiskani in elektronski različici revije ARHIVI.

Prispevki so zaščiteni z licenco za prosto uporabo avtorskih del (Creative Commons Attribution License), ki drugim osebam omogoča deljenje ob priznanju avtorstva in prve objave v tej reviji ter nekomercialno uporabo pod enakimi pogoji.

IZJAVA O ETIKI OBJAVLJANJA IN ZLORABAH

Vsi letniki revije so prosto dostopni na spletni strani Arhivskega društva Slovenije, pod zavihkom Izdajanje publikacijARHIVI in z dovoljenjem, ki ga pred objavo prispevka podpišejo avtorji, tudi na portalu SIstory.

Revija ARHIVI je vključena v naslednje podatkovne baze: COBISS (Slovenija); EBSCO Publishing; ProQuest, Library & Information Science Source; Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text (Združene države Amerike); Centro de Información Documental de Archivos (Španija); Institut für Archivwissenschaft der Archivschule Marburg (Nemčija).

Spletne objave publikacije Arhivi si lahko ogledate na spodnji povezavi.

Scroll to top