Arhivi

Revija ARHIVI je glasilo Arhivskega društva Slovenije in slovenskih arhivov, ki neprekinjeno izhaja od leta 1978. Predstavlja osrednjo znanstveno in strokovno periodično publikacijo na področju arhivistike na Slovenskem.

V njej zasledimo znanstvene in strokovne članke ter razprave s področja arhivistike, arhivske dejavnosti in arhivske tehnike, zgodovinskih pomožnih ved, ved o virih, ved o fondih in strukturah institucij ter s širšega področja zgodovinopisja, arhivistike in inter- oz. multidisciplinarnih raziskav. Poleg obravnav metod arhivskega zgodovinopisnega ter interdisciplinarnega dela se v njej objavljajo tudi prispevki o predpisih s področja arhivske dejavnosti in o arhivski službi, zgodovini arhivov, konzervaciji in restavraciji ter elektronski hrambi arhivskega gradiva in varstvu osebnih podatkov. Revija spremlja razvoj arhivistike doma in po svetu, ter se posveča aktualnim vprašanjem s področja zaščite in hranjenja novih oblik informacij.

Vse do leta 1999 so ARHIVI izhajali kot ena dvojna številka na leto, od leta 2000 pa izideta dve samostojni številki na leto.

Prispevki v ARHIVIH so razdeljeni v različne tematske sklope ali rubrike. Rubrike Članki in razprave, Iz arhivskih fondov in zbirk, Iz prakse za prakso predstavljajo izsledke arhivskih, zgodovinopisnih ali interdisciplinarnih raziskav v obliki recenziranih znanstvenih ali strokovnih člankov. Rubrike O delu arhivov in zborovanjih, O delu Arhivskega društva Slovenije predstavljajo poročila zborovanj, konferenc ali okroglih miz, ki posegajo na področje arhivistike ali sorodnih ved. Rubrika Ocene in poročila o publikacijah in razstavah predstavljajo najnovejše publikacije in razstave slovenskih ali tujih arhivov. Vsakokratni letnik Arhivov ponudi tudi pregled pridobljenega oz. prevzetega arhivskega gradiva, ki so ga državni arhiv ali regionalni arhivi v preteklem koledarskem letu umestili v svoje fonde in zbirke. Prevzeto arhivsko gradivo je predstavljeno v obliki sumarnih popisov v rubriki Nove pridobitve arhivov. Prav tako pa Arhivi predstavljajo tudi s pregled najnovejših prispevkov slovenskih arhivistov in arhivistk, ki ga objavljajo v rubriki Bibliografija arhivskih delavcev.

Izdajanje revije ARHIVI sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Revija ARHIVI je vključena v naslednje podatkovne baze: COBISS (Slovenija); EBSCO Publishing; ProQuest, Library & Information Science Source; Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text (Združene države Amerike); Centro de Información Documental de Archivos (Španija); Institut für Archivwissenschaft der Archivschule Marburg (Nemčija).

UREDNIŠTVO

ARHIVI
Zvezdarska 1, SI-1000 Ljubljana
e arhivi@arhivsko-drustvo.si
t + 386 (0)1 306 13 29
url www.arhivsko-drustvo.si/publikacije/arhivi
fb Facebook/Arhivsko društvo Slovenije

Odgovorni urednik: Jernej Komac (Arhiv Republike Slovenije)
Glavna urednica: Anja Prša (Zgodovinski arhiv Celje)

Uredniški odbor:
mag. Marija Čipić Rehar (Zgodovinski arhiv Ljubljana)
red. prof. dr. Boris Golec (Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU)
mag. Nina Gostenčnik (Pokrajinski arhiv Maribor)
doc. dr. Vinko Skitek (Pokrajinski arhiv Maribor)
doc. dr. Gregor Jenuš (Arhiv Republike Slovenije)
doc. dr. Julijana Visočnik (Nadškofijski arhiv Ljubljana, škofijski arhivi)
red. prof. dr. Walter Lukan (profesor v pokoju, Avstrija)
dr. Elvis Orbanić (Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci, Područna jedinica u Puli, Hrvaška)
Alenka Kozič (Pokrajinski arhiv Nova Gorica)
Katja Zupanič (Zgodovinski arhiv na Ptuju)
po funkciji tajnik Arhivskega društva Slovenije (43. člen Pravil ADS)

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV
IZJAVA O ETIKI OBJAVLJANJA IN ZLORABAH


Arhivi 2023, št. 2

Arhivi 2023, št. 1

Arhivi 2022, št. 2

Arhivi 2022, št. 1

Arhivi 2021, št. 2

Arhivi 2021, št. 1

Arhivi 2020, št. 2

Arhivi 2020, št. 1

Arhivi 2019, št. 2

Arhivi 2019, št. 1

Arhivi 2018, št. 2

Arhivi 2018, št. 1

Arhivi 2017, št. 2

Arhivi 2017, št. 1

Arhivi 2016, št. 2

Arhivi 2016, št. 1

Arhivi 2015, št. 2

Arhivi 2015, št. 1

Arhivi 2014, št. 2

Arhivi 2014, št. 1

Arhivi 2013, št. 2

Arhivi 2013, št. 1

Arhivi 2012, št. 2

Arhivi 2012, št. 1

Arhivi 2011, št. 2

Arhivi 2011, št. 1

Arhivi 2010, št. 2

Arhivi 2010, št. 1

Arhivi 2009, št. 2

Arhivi 2009, št. 1

Arhivi 2008, št. 2

Arhivi 2008, št. 1

Arhivi 2007, št. 2

Arhivi 2007, št. 1

Arhivi 2006, št. 2

Arhivi 2006, št. 1

Arhivi 2005, št. 2

Arhivi 2005, št. 1

Arhivi 2004, št. 2

Arhivi 2004, št. 1

Arhivi 2003, št. 2

Arhivi 2003, št. 1

Arhivi 2002, št. 2

Arhivi 2002, št. 1

Arhivi 2001, št. 2

Arhivi 2001, št. 1

Arhivi 2000, št. 2

Arhivi 2000, št. 1

Arhivi 1999, št. 1-2

Arhivi 1998, št. 1-2

Arhivi 1997, št. 1-2

Arhivi 1996, št. 1-2

Arhivi 1995, št. 1-2

Arhivi 1994, št. 1-2

Arhivi 1993, št. 1-2

Arhivi 1992, št. 1-2

Arhivi 1991, št. 1-2

Arhivi 1990, št. 1-2

Arhivi 1989, št. 1-2

Arhivi 1988, št. 1-2

Arhivi 1987, št. 1-2

Arhivi 1986, št. 1-2

Arhivi 1985, št. 1-2

Arhivi 1984, št. 1-2

Arhivi 1983, št. 1-2

Arhivi 1982, št. 1-2

Arhivi 1981, št. 1-2

Arhivi 1980, št, 1-2

Arhivi 1979, št. 1-2

Arhivi 1978, št. 1

BIBLIOGRAFSKO KAZALO ARHIVI I-XX (1978–1997)

Scroll to top