Revija ARHIVI Revija ARHIVI

Revija ARHIVI je glasilo Arhivskega društva Slovenije in arhivov Slovenije ter obenem osrednja publikacija arhivske stroke v Sloveniji.
V njej zasledimo strokovne članke in razprave s področja arhivistike, vede o virih in prispevke o strukturi in zgodovini uprave.
Poleg obravnav metod arhivskega dela se v njej objavljajo tudi predpisi o arhivskem gradivu in arhivski službi, zgodovini arhivov, konzervaciji in restavraciji ter reprodukciji dokumentov. Revija spremlja tudi razvoj arhivistike po svetu in aktualna vprašanja s področja zaščite in hranjenja novih oblik zapisov informacij na računalniških medijih.
Arhivi izhajajo že od leta 1978. Vse do leta 2000 so izhajali kot ena dvojna številka na leto, od leta 2000 pa izideta dve samostojni številki na leto. 

Revijo sofinancirata Ministrstvo za kulturo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

UREDNIŠKI ODBOR - EDITORIAL BOARD

ETIČNA NAČELA

ETHICAL GUIDELINES

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV

INSTRUCTION FOR AUTHORS

BIBLIOGRAFSKO KAZALO ARHIVI (1998 - 2007) - 195 KB pdf

BIBLIOGRAFSKO KAZALO ARHIVI I-XX (1978-1997) -590KB pdf  

Nekatere članke iz revije Arhivi si lahko ogledate tudi v PDF formatu. Za to potrebujete Adobe Acrobat Reader!