Viri

Pomemben prispevek k raziskovanju virov in slovenskemu zgodovinopisju predstavlja serija VIRI, ki je prvič izšla leta 1980.

V letih 1969 do 1972 je društvo v sodelovanju z Inštitutom za zgodovino Slovenske akademije znanosti in umetnosti izpeljalo posvetovanje o izdajanju virov. Na podlagi tega posvetovanja je nastal program edicij virov. Sekcija za občo in narodno zgodovino pri Inštitutu za zgodovino Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Arhivsko društvo Slovenije sta leta 1972 podala pobudo za ustanovitev zbirke Viri z utemeljitvijo, “da spadajo kritične edicije pomembnih virov med zelo pomembne naloge naše znanosti”. Konkretno izvedbo zadane naloge so poverili Arhivskemu društvu Slovenije.

Namen serije je objavljanje pomembnih virov za slovensko zgodovino, v kritičnih izdajah, urejenih po načelih, kakor veljajo v znanstvenem svetu, z uvodi, transkripcijami (po potrebi), opombami, razlagami in pojasnili.

Izhajanje publikacije omogoča Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

UREDNIŠTVO
Zvezdarska 1, SI-1000 Ljubljana
e viri@arhivsko-drustvo.si
t + 386 (0)5 6271 824
f +386 (0)1 241 42 76
url www.arhivsko-drustvo.si/viri
fb Facebook/Arhivsko društvo Slovenije

UREDNIŠKI ODBOR
Glavna in odgovorna urednica: dr. Zdenka Bonin (Pokrajinski arhiv Koper)
mag. Hana Habjan (Zgodovinski arhiv Ljubljana)
mag. Drago Trpin (Pokrajinski arhiv Nova Gorica)
dr. Aleksander Žižek (Zgodovinski arhiv Celje)
Tanja Žohar (Arhiv Republike Slovenije)

Do sedaj je izšlo 41 številk:

Viri št. 41 Nataša Budna Kodrič, Korespondenca Jožefine in Fidelija Terpinc (1825-1858)
Viri št. 40 Katarina Kraševac, Zapisnik odborovih sej pevskega in glasbenega društva v Trstu 1909-1923
Viri št. 39 Jure Volčjak, Ordinacijska protokola ljubljanske (nad)škofije 1711-1824. 2. del: 1761-1824
Viri št. 38 Pavel Čelik, Cesarsko-kraljeva finančna straža na Slovenskem (1843-1918)
Viri št. 37 Aida Škoro Babić – Matevž Košir, Spomini Josipa Breznika od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne
Viri št. 36 Jure Volčjak, Ordinacijska protokola ljubljanske (nad)škofije 1711-1824.1. del: 1711-1756
Viri št. 35 Dejan Zadravec, Zastave in prodaje deželnoknežjih posesti in prihodkov v spodnjeavstrijskih deželah v prvi polovici 16. stoletja
Viri št. 34 Jure Volčjak, Ordinacijska protokola goriške nadškofije 1750-1824. 2. del: 1765—1824
Viri št. 33 Flavio Bonin, Piranske solne pogodbe (1375—1782)
Viri št. 32 Ljuba Dornik Šubelj, Prijatelj ali sovražnik? Dokumenti o stikih med Edom Brajnikom in Danom Shaikejem (1944–1980)
Viri št. 31 Jure Volčjak, Ordinacijska protokola goriške nadškofije 1750-1824. l. del: 1750–1764
Viri št. 30 Matjaž Ambrožič, Spomini in Semeniška kronika 1941-1944 Ignacija Nadraha
Scroll to top