Viri

Pomemben prispevek k raziskovanju virov in slovenskemu zgodovinopisju predstavlja serija VIRI, ki je prvič izšla leta 1980.

V letih 1969 do 1972 je društvo v sodelovanju z Inštitutom za zgodovino Slovenske akademije znanosti in umetnosti izpeljalo posvetovanje o izdajanju virov. Na podlagi tega posvetovanja je nastal program edicij virov. Sekcija za občo in narodno zgodovino pri Inštitutu za zgodovino Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Arhivsko društvo Slovenije sta leta 1972 podala pobudo za ustanovitev zbirke Viri z utemeljitvijo, “da spadajo kritične edicije pomembnih virov med zelo pomembne naloge naše znanosti”. Konkretno izvedbo zadane naloge so poverili Arhivskemu društvu Slovenije.

Namen serije je objavljanje pomembnih virov za slovensko zgodovino, v kritičnih izdajah, urejenih po načelih, kakor veljajo v znanstvenem svetu, z uvodi, transkripcijami (po potrebi), opombami, razlagami in pojasnili.

Izhajanje publikacije omogoča Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

UREDNIŠTVO
Zvezdarska 1, SI-1000 Ljubljana
e viri@arhivsko-drustvo.si
t + 386 (0)2 787 97 37
url www.arhivsko-drustvo.si/viri
fb Facebook/Arhivsko društvo Slovenije
UREDNIŠKI ODBOR
Glavni in odgovorni urednik: dr. Dejan Zadravec (Zgodovinski arhiv na Ptuju)
Matej Muženič (Pokrajinski arhiv Koper)
mag. Lilijana Urlep (Nadškofijski arhiv Maribor)
dr. Aleksander Žižek (Zgodovinski arhiv Celje)
po funkciji predsednik Arhivskega društva Slovenije (44. člen Pravil ADS)

Do sedaj je izšlo 46 številk:

Viri št. 46 Branko Vnuk, Ptujska minoritska kronika samostanskega bibliotekarja Ludvika Pečka in leta 1861
Viri št. 45 Nataša Budna Kodrič, Korespondenca Jožefine in Fidelija Terpinc II, Pisma za Jožefino (pred 1821-1871)
Viri št. 44 France Martin Dolinar, Ljubljanska škofija v dokumentih (nad)škofa Antona Vovka Svetemu sedežu 1945-1963
Viri št. 43 Jure Volčjak, Ordinacijski zapisniki Oglejskega patriarhata za slovensko ozemlje v 18. stoletju (1701-1749)
Viri št. 42 Aleksandra Gačić, Ko zatonejo sanje romantičnega Jugoslovana – izseljenski dnevnik dr. Bogumila Vošnjaka
Viri št. 41 Nataša Budna Kodrič, Korespondenca Jožefine in Fidelija Terpinc (1825-1858)
Viri št. 40 Katarina Kraševac, Zapisnik odborovih sej pevskega in glasbenega društva v Trstu 1909-1923
Viri št. 39 Jure Volčjak, Ordinacijska protokola ljubljanske (nad)škofije 1711-1824. 2. del: 1761-1824
Viri št. 38 Pavel Čelik, Cesarsko-kraljeva finančna straža na Slovenskem (1843-1918)
Viri št. 37 Aida Škoro Babić – Matevž Košir, Spomini Josipa Breznika od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne
Viri št. 36 Jure Volčjak, Ordinacijska protokola ljubljanske (nad)škofije 1711-1824.1. del: 1711-1756
Viri št. 35 Dejan Zadravec, Zastave in prodaje deželnoknežjih posesti in prihodkov v spodnjeavstrijskih deželah v prvi polovici 16. stoletja
Viri št. 34 Jure Volčjak, Ordinacijska protokola goriške nadškofije 1750-1824. 2. del: 1765—1824
Viri št. 33 Flavio Bonin, Piranske solne pogodbe (1375—1782)
Viri št. 32 Ljuba Dornik Šubelj, Prijatelj ali sovražnik? Dokumenti o stikih med Edom Brajnikom in Danom Shaikejem (1944–1980)
Viri št. 31 Jure Volčjak, Ordinacijska protokola goriške nadškofije 1750-1824. l. del: 1750–1764
Viri št. 30 Matjaž Ambrožič, Spomini in Semeniška kronika 1941-1944 Ignacija Nadraha
Viri št. 28 – 29 Andrej Rot, Bojevnika za svobodo in slovenstvo : Francè Dolinar – Ruda Jurčec : epistolae 1947-1975
Scroll to top