Vabilo na zbor članov

Na podlagi 22. člena društvenih pravil Izvršni odbor Arhivskega društva Slovenije sklicuje

Z B O R    Č L A N O V

v petek, 27. marca 2020.

Zbor bo potekal korespondenčno od 27. marca od 10. ure do 30. marca do 12. ure.

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, dva člana), zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.
 2. Poročilo o delu društva v letu 2019.
 3. Finančno poročilo za leto 2019.
 4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2019.
 5. Poročili urednikov revije Arhivi in zbirke Viri za leto 2019.
 6. Razprava o poročilih za leto 2019 in potrditev le-teh.
 7. Program dela društva za leto 2020.
 8. Sprejem pravnih aktov društva.
 9. Določitev višine članarine za leto 2020.
 10. Volitve organov društva:
  • izvršni odbor društva za obdobje 2020–2022,
  • nadzorni odbor društva za obdobje 2020–2022,
  • častno razsodišče društva za obdobje 2020–2024.
 11. Volitve uredniškega odbora:
  • revije Arhivi,
  • zbirke Viri.
 12. Predstavitev publikacij slovenskih arhivov.
 13. Razno.

Ljubljana, 11. marca 2020

mag. Hana Habjan, predsednica društva

Zaradi trenutnih razmer v Sloveniji bo glasovanje na rednem zboru članov mogoče le po elektronski pošti.


V skladu s 40. členom Pravil društva je izvršni odbor na dnevni red zbora članov, ki bo 27. marca 2020, uvrstil volitve organov društva:

 • izvršni odbor društva za obdobje 2020–2022,
 • nadzorni odbor društva za obdobje 2020–2022,
 • častno razsodišče društva za obdobje 2020–2024.

Člane prosimo, da svoje kandidature predložijo do 20. marca 2020 na elektronski naslov tajnik@arhivsko-drustvo.si oziroma po pošti na naslov društva.

Vabilo na zbor članov
Scroll to top