Sklepi 29. zborovanja ADS v Mariboru, 3. – 4. oktober 2019

Skupina za sklepe zborovanja v sestavi: mag. Nada Čibej, mag. Drago Trpin in Katja Zupanič je oblikovala naslednje sklepe:

  1. Arhiv Republike Slovenije in regionalni arhivi se morajo uskladiti glede delitve pristojnosti pri ustvarjalcih z organizacijskimi oziroma območnimi enotami in skladno z dogovorom določiti pravilen status tem enotam in ustrezno pristojnost.
  2. REGUST je dober pripomoček za delo z ustvarjalci, dejstvo je, da moramo skrbeti za redno posodabljanje podatkov v njem.
  3. V REGUST se s sklepom vpiše ustvarjalce na podlagi ugotovljene pristojnosti in obstoja arhivskega gradiva skladno z ZVDAGA. Postopek priprave sklepa mora biti usklajen in dogovorjen med vsemi arhivi.
  4. REGUST mora biti objavljen na portalu OPSI (Odprti podatki Slovenije). Pred objavo je treba določiti obseg objavljenih podatkov.
  5. Medarhivske delovne skupine o težavah pri izvajanju lastnih sklepov, skladno z določbami UVDAG obvestijo Svet direktorjev, da lahko ukrepa.

Pobudi:

  1. Na Ministrstvo za kulturo se naslovi pobuda o ustanovitvi nove medarhivske delovne skupine za področje informatike.
  2. Organizira naj se izobraževanje za delavce v arhivih na temo razumevanja in tolmačenja zakonodaje.

Udeleženci 29. zborovanja Arhivskega društva Slovenije so naštete sklepe in pobudi sprejeli.

Maribor, 4. oktober 2019

Sklepi 29. zborovanja ADS v Mariboru, 3. – 4. oktober 2019
Scroll to top