Razpis teme – 31. zborovanje

Izvršni odbor Arhivskega društva Slovenije je na seji 29. septembra 2022 obravnaval predloge tem za 31. zborovanje društva, ki bo predvidoma 5. in 6. oktobra 2023 v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Ljubljana. Po seji IO ADS je potekalo še korespondenčno usklajevanje, ki se je zaključilo 26. oktobra 2022.
Izbrana tema zborovanja:

Arhivi kot centri informacij: možnosti in priložnosti uporabe digitalnih tehnologij pri ohranjanju, uporabi in promociji arhivskega gradiva

Zdi se, da se danes delo arhivov in arhivistov večinoma vrti okrog digitalizacije gradiva in storitev, hibridnega ali digitalnega arhivskega gradiva ter prevzemov arhivskega gradiva, ki je nastalo v izvorno digitalni obliki. Tem področjem slovenski arhivi že vrsto let tudi posvečajo precej naporov. »Digitalni svet« je realnost, ki zaznamuje delo arhivov in se mu ne moremo izogniti. Arhivi so kot ustvarjalci in prejemniki digitalnega arhivskega gradiva soočeni s številnimi izzivi, a kljub enotni zakonodaji in iz nje izhajajočemu delu se v praksi pojavljajo razlike. Čeprav se danes pospešeno ukvarjamo z izvorno digitalnim arhivskim gradivom in digitalizacijo fizičnega arhivskega gradiva, se zdi, da je arhivsko gradivo, ki ga že hranimo v naših institucijah, torej gradivo v fizični obliki, pozabljeno. Skrb za arhivsko gradivo ne more biti le digitalizacija. Če upoštevamo zakonitosti obeh »zvrsti« arhivskega gradiva, torej »starejšega« fizičnega in »mlajšega« digitalnega, se nam poraja več vprašanj: Ali starejše arhivsko gradivo ne dosega več pozornosti in interesa pri razvoju arhivistike? Ali smo s pomočjo uporabe digitalnih tehnologij zares pripomogli k ohranjanju, večji uporabnosti in promociji arhivskega gradiva? Kakšne so prakse in izkušnje? Ali obstaja prostor za izboljšave? Kje lahko najdemo vzporednice s sorodnimi institucijami s področja varstva kulturne dediščine? S kakšnimi rezultati na tem področju se lahko pohvalimo? Ali je/bo digitalno arhivsko gradivo bolj obstojno, dostopno in uporabno kot fizično arhivsko gradivo?

Namen 31. arhivskega zborovanja je izpostaviti rezultate in dobre prakse uporabe digitalnih tehnologij pri ohranjanju, uporabi in promociji arhivskega gradiva tako v fizični kot v digitalni obliki ter seveda izzive, s katerimi se arhivski delavci pri tem srečujejo.

Predlogi tem oziroma področja prispevkov:

 • Digitalizacija kot izhodišče za ustvarjanje novih produktov in storitev v arhivih.
 • Varnost, uporabnost in promocija starejšega arhivskega gradiva s pomočjo digitalnih tehnologij ­ – prednosti in slabosti.
 • Uporaba rešitev projektov (nacionalnih, evropskih ali svetovnih) digitalizacije kulturne dediščine pri delu arhivista.
 • Možnosti svetovnega spleta pri vključevanju širše javnosti (ang. crowdsourcing).
 • Družbena omrežja in arhivi – kako komunicirati z različnimi javnostmi.
 • Medinstitucionalno povezovanje na področju digitalizacije z namenom promoviranja kulturne dediščine –­ primeri dobrih praks.
 • Uporaba že obstoječih digitalnih tehnologij (npr. spletne platforme, aplikacije) pri arhivskem delu – ­primeri dobrih praks.
 • Priprave in izvedba prevzema arhivskega gradiva v analogno/digitalni obliki – ­ teorija in praksa.
 • Strokovno tehnična navodila –­ izkušnje, pogledi in analiza dela.
 • Analiza poslovanja z digitalnim arhivskim gradivom, praksa iz čitalnic oziroma oddelkov za izdajo dokumentov.
 • Digitalizirano in na spletu objavljeno gradivo kot pomoč arhivistu in uporabniku pri iskanju ter urejanju gradiva (prim.: Matricula, Topoteka, Monasterium …).
 • Cilj in namen digitalizacije v arhivih, sorodnih kulturnih institucijah in pri ustvarjalcih – primeri dobrih praks.

Navedene teme oziroma tematska področja so zgolj izhodišča za pripravo prispevkov, seveda pa spodbujamo tudi druge teme, ki se navezujejo na uporabo digitalnih tehnologij v najširšem pomenu besede.

Kratke povzetke referatov pričakujemo do srede, 15. februarja 2023, na elektronskem naslovu tajnik@arhivsko-drustvo.si ali predsednik@arhivsko-drustvo.si. Uredniški odbor bo izmed prispelih prispevkov izbral referate, ki bodo umeščeni na program zborovanja. Prispevke izbranih referentov nato pričakujemo do ponedeljka, 15. maja 2023.
Vabljeni k sodelovanju.

Aleš Jambrek, predsednik

Razpis teme – 31. zborovanje
Scroll to top