Javni poziv za predlaganje kandidatov za prejemnike Aškerčeve nagrade in Aškerčevih priznanj

Na podlagi 41. in 42. člena Pravil Arhivskega društva Slovenije ter Pravilnika o podeljevanju Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj Komisija za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj pri Arhivskem društvu Slovenije objavlja

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA PREJEMNIKE AŠKERČEVE NAGRADE IN AŠKERČEVIH PRIZNANJ

Aškerčeve nagrade se podeljuje za:

  • izjemne prispevke k razvoju slovenske arhivistike, strokovnega izobraževanja in arhivske zakonodaje;
  • izjemne prispevke na področju varovanja in ohranjanja slovenske arhivske dediščine oziroma posredovanje le-te javnosti;
  • izjemne dosežke na arhivskem področju v mednarodnem merilu;
  • večletno zaslužno delo v Arhivskem društvu Slovenije;
  • življenjsko delo.

Aškerčeva priznanja se podeljuje za:

  • odmevne prispevke k uveljavljanju in razvoju slovenske arhivistike, na področju varovanja arhivske dediščine, strokovnega izobraževanja, izdelave pomagal za uporabo arhivskega gradiva in arhivskih priročnikov ter arhivske zakonodaje v obdobju zadnjih dveh let oziroma od zadnje podelitve;
  • prispevek k popularizaciji arhivov in arhivske dejavnosti;
  • objave arhivskega gradiva.

Arhivsko društvo Slovenije bo v letu 2020 podelilo eno Aškerčevo nagrado in do dve Aškerčevi priznanji.

Razpis se začne 10. 8. 2020 in se zaključi 9. 9. 2020.

Kandidate (za nagrade posamezniki, za priznanja posamezniki, skupine ali ustanove) lahko predlagajo fizične in pravne osebe, ki delujejo na področju varstva kulturne dediščine.

V imenu pravne osebe, ki vlaga predlog za podelitev nagrade oziroma priznanja, le tega podpiše njen zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba.

Fizične in pravne osebe ne morejo predlagati samega sebe.

Predlogi morajo vsebovati jasno in izčrpno oblikovano stališče o primernosti kandidatov za predlagano nagrado oziroma priznanje. Navedeni morajo biti najpomembnejši življenjepisni podatki kandidata in utemeljitev predloga z dokazili (npr. bibliografije, recenzije, publikacije, članki, ustrezna strokovna mnenja, kritične ocene, video posnetki, fotografije in drugo).

Predloge je treba do vključno srede, 9. 9. 2020, poslati:

  • v fizični obliki (natisnjene na papir) s priporočeno pošiljko v zapečateni ovojnici in s pripisom Komisija za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj ter »ne odpiraj – predlog« na naslov Arhivsko društvo Slovenije, Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana, in
  • v elektronski obliki na elektronski naslov komisije: askerceva.komisija@arhivsko-drustvo.si.

Vsi predlogi morajo biti podpisani. Anonimnih in nepopolnih predlogov komisija ne upošteva. Kot nepopoln šteje tudi predlog, ki ni bil v roku poslan tako v fizični kot elektronski obliki.

Podrobnejša določila o postopku predlaganja kandidatov, kriterije za podeljevanje nagrad in priznanj ter način izbora prejemnikov nagrad in priznanj določa Pravilnik o podeljevanju Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Arhivskem društvu Slovenije osebno, po elektronski pošti (tajnik@arhivsko-drustvo.si) ali po telefonu (01) 24 14 286, vsak delavnik od 9. do 13. ure.

Ljubljana, 10. 8. 2020

dr. Andrej Nared

predsednik komisije        

Matej Muženič

predsednik Arhivskega društva Slovenije


[PFD] Javni poziv za predlaganje kandidatov za prejemnike Aškerčeve nagrade in Aškerčevih priznanj

Javni poziv za predlaganje kandidatov za prejemnike Aškerčeve nagrade in Aškerčevih priznanj
Scroll to top