PRAVILNIK O PODELJEVANJU AŠKERČEVIH NAGRAD IN AŠKERČEVIH PRIZNANJ ZA POSEBNE DOSEŽKE V ARHIVISTIKI

1. člen

Arhivsko društvo Slovenije (v nadaljevanju ADS) podeljuje za posebne dosežke na področju arhivistike in popularizacije arhivske dejavnosti Aškerčevo nagrado in Aškerčeva priznanja.

2. člen

ADS podeljuje priznanja posameznikom in ustanovam, ki s svojim delom prispevajo k uveljavljanju in razvoju arhivske stroke doma in v tujini iz za posebne zasluge za popularizacijo arhivske dejavnosti. Posebno uspešni posamezniki jih lahko prejmejo tudi za deset, dvajset, trideset in večletno zaslužno delo v društvu. Priznanje ADS lahko podeli tudi sponzorju ali nečlanu ADS za njegov izjemen prispevek k ohranjanju arhivske kulturne dediščine (v preteklem letu).

3. člen

AŠKERČEVO NAGRADO ADS podeljuje za izjemne dosežke na področju varovanja in ohranjanja arhivske kulturne dediščine, za izvirne rešitve na tem področju, za življensko delo na področju arhivske dejavnosti.

4. člen

AŠKERČEVA PRIZNANJA IN AŠKERČEVO NAGRADO sestavljata diploma, listina in denarna nagrada. Finančna sredstva za nagrade ADS zagotavlja Ministrstvo za kulturo. Denarne nagrade se izplačajo takoj, ko Ministrstvo za kulturo zagotovi finančna sredstva.

5. člen

Denarni nagradi obsegata:
– za Aškerčevo priznanje v višini ene povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu in
– za Aškerčevo nagrado tri povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu

6. člen

Letno ADS podeljuje eno Aškerčevo nagrado in do dve Aškerčevi priznanji.

7. člen

Poleg Aškerčeve nagrade in Aškerčevih priznanj ADS podeljuje tudi Diplomo ADS s spominskimi darili ob društvenih jubilejih.

8. člen

Praviloma ADS Aškerčevo nagrado in Aškerčeva priznanja podeljuje ob Dnevu arhivov, Diplome ADS pa ob občnih zborih društva.

9. člen

Na predlog Izvršilnega odbora (dalje IO) ADS občni zbor izvoli predsednika in štiri člane komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj. Komisijo sestavljajo delavci, zaposleni v arhivskih zavodih. Mandat članov komisije je štiri leta. V primeru, da je kandidiran za dobitnika priznanja ali nagrade član komisije, mora občni zbor imenovati novo komisijo oziroma nadomestnega člana.

10. člen

Komisija objavi razpis za podelitev Aškerčeve nagrade in Aškerčevih priznanj v strokovnem glasilu Obvestila, v SAČ in v enem osrednjih slovenskih dnevnikov. Razpis mora vsebovati temeljno izhodišče za podeljevanje nagrade in priznanj in določene sestavine, ki jih mora vsebovati predlog za podelitev, možne predlagatelje in rok ter naslov, na katerega naj prijavljeni pošljejo svoje predloge.

11. člen

Kandidate lahko predlagajo člani ADS, društva in javni zavodi in druge pravne osebe in posamezni državljani Republike Slovenije. Kandidate lahko predlagajo tudi posamezniki in strokovne ustanove iz tujine, lahko pa tudi komisija oziroma posamezni njeni člani.

12. člen

Predlog za podelitev Aškerčeve nagrade in Aškerčevih priznanj mora vsebovati:
– predstavitev predlaganega kandidata
– utemeljitev predloga.
Po potrebi ima predlog lahko priloge (publikacije, članke, fotografije, bibliografije, recenzije, CD, DVD idr.).
Vsi predlogi morajo biti podpisani. Anonimnih predlogov komisija ne upošteva. Predlog je treba v fizični obliki poslati s priporočeno pošiljko na naslov ADS, s pripisom Komisija za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj, ter v elektronski obliki na elektronski naslov ADS do vključno 30. dne po objavi razpisa. Prispele prijave odpre komisija na svoji redni seji.«

13. člen

Z javnim ali tajnim glasovanjem (po dogovoru) komisija izbere enega prejemnika Aškerčeve nagrade in enega do dva prejemnika Aškerčevih priznanj letno. Svojo odločitev sporoči IO ADS v pisni obliki. Ta predlog potrdi ali zavrne. V primeru zavrnitve mora komisija o kandidatu ponovno razpravljati oz. izbirati med drugimi kandidati.

14. člen

Aškerčeva nagrada in Aškerčeva priznanja se ne podelijo, če komisija pri oceni predlogov ugotovi, da ne ustrezajo objavljenim kriterijem. Komisija ima pristojnost predlagati tudi le Aškerčevo nagrado ali le Aškerčevo priznanje. Pri svojem odločanju pa lahko komisija zahteva od predlagateljev dodatna pojasnila.

15. člen

Aškerčevo nagrado in Aškerčevo priznanje podeljujeta predsednik ADS in predsednik komisije za podeljevanje teh nagrad in priznanj, ki tudi prebere strokovne utemeljitve predlogov.

16. člen

Komisija vodi o svojem delu zapisnike, ki jih sopodpisuje predsednik in overovitelj. Zapisnik je verificiran na prvi naslednji seji komisije. V zapisniku morajo biti navedeni vsi predlogi za podelitev nagrade oz. priznanj ter sklep o podelitvi nagrade in priznanj s strokovno utemeljitvijo. ADS vodi knjigo vseh dobitnikov nagrad in priznanj, ki jih podeljuje ADS.

17. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v uradnih glasilih članic društva.
OPOMBA: Gre za čistopis besedila pravilnika, sprejetega na občnem zboru Arhivskega društva Slovenije dne 3.4.1996, usklajenega s spremembami 4. in 5. člena, sprejetimi s korespondenčno sejo občnega zbora dne 26.5.2000.

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v uradnih glasilih članic društva.

OPOMBA: Gre za čistopis besedila pravilnika, sprejetega na občnem zboru Arhivskega društva Slovenije dne 3.4.1996, usklajenega s spremembami 4. in 5. člena, sprejetimi s korespondenčno sejo občnega zbora dne 26.5.2000.

PRAVILNIK O PODELJEVANJU AŠKERČEVIH NAGRAD IN AŠKERČEVIH PRIZNANJ ZA POSEBNE DOSEŽKE V ARHIVISTIKI
Scroll to top