P O S L O V N I K o delu Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj

Na podlagi 19. in 20. člena Pravil Arhivskega društva Slovenije in Pravilnika o podeljevanju Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj za posebne dosežke v arhivistiki, sprejetega na občnem zboru Arhivskega društva Slovenije dne 3. 4. 1996, ter dopolnila Pravilnika o podeljevanju Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj za posebne dosežke v arhivistiki, sprejetega s korespondenčno sejo občnega zbora Arhivskega društva Slovenije dne 26. 5. 2000, je občni zbor Arhivskega društva Slovenije dne 19. 3. 2003 sprejel

P O S L O V N I K
o delu Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

Ta poslovnik ureja:
– način delovanja Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj (v nadaljevanju: komisija),
– pravice in dolžnosti komisije,
– kriterije za dodelitev Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj
– vsebino in čas trajanja javnega razpisa,
– slovesno podelitev nagrad in priznanj.

II. NAČIN DELOVANJA KOMISIJE
2. člen

Komisijo sestavljajo predsednik/ca in štirje člani/ce.
Komisija dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik/ca komisije, v njegovi/njeni odsotnosti pa namestnik/ca, ki ga/jo določi komisija na svoji prvi seji. Na prvi seji komisija izbere tudi zapisnikarja/ico.
3. člen

Komisija je sklepčna, če je na seji navzočih več kot polovica članov komisije. Komisija sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov.

4. člen

O delu komisije se vodi zapisnik, ki ga podpišeta zapisnikar/ica in predsednik/ca komisije. Zapisnik mora vsebovati zaporedno številko seje, datum, kraj in čas seje, imena navzočih, sprejeti dnevni red, kratko vsebino razprave in sprejete sklepe pri posameznih točkah dnevnega reda. V zapisniku morajo biti navedeni vsi predlogi za podelitev nagrad oziroma priznanj ter sklep o podelitvi nagrad in priznanj s strokovno utemeljitvijo. V zapisnik se obvezno vpišejo rezultati glasovanja. Član komisije, ki ima o izboru nagrajencev ločeno mnenje, lahko zahteva, da se njegovo mnenje vpiše v zapisnik.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI KOMISIJE
5. člen

Komisija na podlagi javnega razpisa zbira predloge za podelitev Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj.
Komisija lahko preveri navedbe v utemeljitvah in po potrebi tudi zahteva dopolnitev predloga ter dodatne podatke.
Komisija lahko naroči, če je za to utemeljena potreba, oceno ali strokovno mnenje pri strokovnjakih, ki niso člani komisije.
6. člen

Komisija na podlagi predlogov in strokovnih ocen ter na podlagi lastne presoje pripravi končni predlog kandidatov za dobitnike nagrad in priznanj.
O dokončni izbiri kandidatov za dobitnike nagrad in priznanj odloči komisija z javnim glasovanjem. Na zahtevo vsaj enega člana komisije se glasovanje izvede tajno. Dobitniki nagrad in priznanj so tisti, za katere glasuje večina članov komisije.
7. člen

Dobitnike nagrad in priznanj se predstavi v glasilu Arhivskega društva in arhivov Slovenije ARHIVI.
8. člen

Člani komisije imajo pravico do povračila stroškov v zvezi z delom komisije (dnevnice, dejanski stroški prevoza).

IV. KRITERIJI ZA DODELITEV AŠKERČEVIH NAGRAD IN AŠKERČEVIH PRIZNANJ
9. člen

Aškerčeve nagrade in Aškerčeva priznanja so najvišja strokovna priznanja v Republiki Sloveniji, ki se podeljujejo za delo in dosežke v arhivistiki na podlagi javnega razpisa.
Podeljujejo se ena nagrada in do dve priznanji. V primeru, da se nagrada ali priznanje podeli ustanovi, je dobitnik celotna ustanova.
10. člen

Aškerčeva nagrada se podeljuje za:
– izjemne prispevke k razvoju slovenske arhivistike na področju varovanja in ohranjanja arhivske dediščine ter posredovanja le-te javnosti, strokovnega izobraževanja in arhivske zakonodaje (če je kandidat s svojim strokovnim delom ustvaril nove in boljše pogoje za varovanje arhivske dediščine in izvajanje materialnega varstva oziroma posredovanje le-te javnosti, uveljavljanje svetovnih arhivističnih smernic v domači praksi, prispevek k strokovni literaturi za izobraževanje mladih kadrov);
– izjemne dosežke na arhivskem področju v mednarodnem merilu;
– večletno zaslužno delo v Arhivskem društvu Slovenije;
– življenjsko delo.
11. člen

Aškerčevo nagrado za izjemne prispevke k razvoju slovenske arhivistike in izjemne dosežke na mednarodnem arhivskem področju lahko prejme posameznik, skupina, arhiv ali katera druga ustanova.

Aškerčevo nagrado za življenjsko delo lahko prejme posameznik. Kandidat mora izpolnjevati prva dva pogoja iz prejšnjega člena in mora najmanj 20 let aktivno delovati v arhivski stroki.
12. člen

Aškerčevo priznanje se podeljuje za:
– odmevne prispevke k razvoju slovenske arhivistike na področju varovanja arhivske dediščine, strokovnega izobraževanja, izdelave arhivističnih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva in arhivističnih priročnikov ter arhivske zakonodaje v obdobju zadnjih dveh let oziroma od zadnje podelitve (če je kandidat s svojim strokovnim delom v krajšem času dosegel pomembne rezultate doma ali v tujini in posredoval le-te javnosti);
– prispevek k popularizaciji arhivov in arhivske dejavnosti;
– objave arhivskega gradiva.

13. člen

Aškerčeva priznanja lahko prejmejo posamezniki, skupina, arhiv ali katera druga ustanova.
Priznanja se podeljujejo za enega ali več pomembnih dosežkov.
Prednost pri izbiri ima kandidat, ki izpolnjuje več kriterijev.

V. VSEBINA IN ČAS TRAJANJA JAVNEGA RAZPISA
14. člen

Komisija objavi najkasneje do 15. avgusta v tekočem letu javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj (v nadaljnjem besedilu: razpis).
Razpis se objavi na oglasnih deskah slovenskih arhivov, na spletni strani Arhivskega društva Slovenije in v enem od osrednjih slovenskih dnevnikov.
Rok za zbiranje predlogov s kandidati je 30 dni od objave razpisa.
15. člen

Razpis obsega:
– področje, za katerega se nagrade in priznanja razpisujejo;
– obvezne sestavine predloga za nagrade in priznanja;
– rok, do katerega morajo biti predlogi poslani, in
– naslov, na katerega je potrebno poslati predloge.
Predlogi morajo biti v pisni obliki in poslani priporočeno v zaprti ovojnici.
16. člen

Po preteku razpisnega roka komisija na svoji seji odpre in pregleda vse pravočasno prispele predloge ter sestavi seznam kandidatov za nagrade in priznanja.
Po ugotovitvi, koliko kandidatov je predlaganih za nagrajence, pristopi k izbiri v skladu s tem poslovnikom. Svojo odločitev sporoči Izvršnemu odboru Arhivskega društva Slovenije (v nadajevanju: izvršni odbor) v pisni obliki. Ta predlog potrdi ali zavrne. V primeru zavrnitve mora komisija o kandidatu ponovno razpravljati oziroma izbirati med drugimi kandidati.
Nagrajenci morajo biti dokončno izbrani vsaj 10 dni pred podelitvijo.
17. člen

Komisija mora v 30 dneh po podelitvi nagrad in priznanj izdelati poročilo o svojem delu in ga predložiti izvršnemu odboru v potrditev. Poročilo se objavi tudi v glasilu ARHIVI.

VI. SLOVESNA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ
18. člen

Nagrade in priznanja se podelijo 20. oktobra, ob dnevu slovenskih arhivov.
19. člen

Predsednik/ca komisije razglasi sklep komisije o dobitnikih Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj na slovesni podelitvi.
Ob razglasitvi se za vsakega nagrajenca prebere utemeljitev, zakaj se mu nagrada oziroma priznanje podeljuje.
Izvršni odbor določi potek slovesnosti, na kateri se podeljujejo nagrade in priznanja.

VII. KONČNA DOLOČBA
20. člen

Poslovnik sprejme občni zbor Arhivskega društva Slovenije.
Poslovnik začne veljati osmi dan po sprejemu.

P O S L O V N I K o delu Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj
Scroll to top