Sklepi

Sklepi 29. zborovanja ADS v Mariboru, 3. – 4. oktober 2019

Skupina za sklepe zborovanja v sestavi: mag. Nada Čibej, mag. Drago Trpin in Katja Zupanič je oblikovala naslednje sklepe: Arhiv Republike Slovenije in regionalni arhivi se morajo uskladiti glede delitve pristojnosti pri ustvarjalcih z organizacijskimi oziroma območnimi enotami in skladno z dogovorom določiti pravilen status tem enotam in ustrezno pristojnost. REGUST je dober pripomoček za […]

Sklepi 28. zborovanja ADS v Portorožu, 05. in 06. oktober 2017

Tema: ČLOVEŠKI VIRI V ARHIVIH IN NOVI IZZIVI V ZVEZI Z E-GRADIVOM Pri izboru teme zborovanja smo izhajali iz dejstva, da zaradi tehnološkega razvoja nastaja vse več dokumentarnega in arhivskega gradiva elektronski obliki, ki zahteva poseben pristop tako glede hrambe kot glede uporabe. Glede na to se postavlja vprašanje kateri poklicni profili bodo v prihodnje, […]

Sklepi 27. zborovanja ADS na Ptuju, 15. – 16. oktober 2015

Udeleženci 27. zborovanja Arhivskega društva Slovenije, ki je potekalo od 15.–16. oktobra 2015 na Ptuju sprejemamo naslednje ugotovitve in sklepe:   Nova arhivska zakonodaja je tudi pri uporabnikih arhivskega gradiva uvedla red in spoštovanje novih predpisov, prav tako pa odpravila neupravičen strah pred nedostopnostjo arhivskega gradiva.   Diskusija, ki izhaja iz strokovne in inšpekcijske prakse […]

Sklepi 25. arhivskega zborovanja na Ptuju, 10-11.oktober 2011

Delo na zborovanju je potekalo v več sekcijah, kjer so se prisotni pogovarjali o svojih izkušnjah na področju pedagoške dejavnosti v arhivih, dela z uporabniki v čitalnici in ustvarjalci arhivskega gradiva. Razprava je tekla tudi o strokovni terminologiji, o izdelavi arhivskega vodnika, delu inšpektorja za arhive in adaptaciji arhivskih zgradb. Govora pa je bilo tudi […]

Sklepi 24. arhivskega zborovanja v Dolenjskih Toplicah, 14-16.oktober 2009

SKLEPI 24. ARHIVSKEGA ZBOROVANJA Dolenjske Toplice, 14. do 16. oktober 2009   Ustanovljena bo medarhivska strokovna skupina za pripravo vseživljenjskega izobraževanja zaposlenih v arhivih.   Imamo pravilnik o dodelitvi kreditnih točk za izobraževanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom, vendar kot je pokazala praksa in tukajšnja diskusija ima nekatere pomanjkljivosti. Iz referatov je razvidno, da […]

Sklepi 23. arhivskega zborovanja na Ptuju, 12.oktober 2007

SKLEPI 23. ZBOROVANJA ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE   V Komisiji za sklepe so bili mag. Metka Bukošek, Nataša Budna Kodrič, mag. Bojan Cvelfar, Mirjana Kontestabile Rovis, Judita Šega in dr. Jedert Vodopivec. Sklepi so bili sprejeti 12. 10. 2007.   sklep: Ugotovljeno je bilo, da je metodologija za oceno pogojev materialnega varstva uporabna in da se […]

Sklepi 22. zborovanja ADS, Murska Sobota, 12. – 14. oktober 2005

Komisija za sklepe se zahvaljuje avtorjem prispevkov za celovito predstavitev stanja, problemov in vprašanj v zvezi z zasebnim arhivskim gradivom. Komisija predlaga, da se sprejmejo naslednji sklepi: ADS bo posredoval zbornik 22. zborovanja vsem parlamentarnim strankam. Za večjo učinkovitost varovanja zasebnega arhivskega gradiva ADS predlaga, da se po legalnih poteh dopolni področna zakonodaja (zakon o […]

Scroll to top